Roraty – pierwsza Msza święta o świcie, w każdy dzień adwentu poza niedzielą. W czasie tej Mszy świętej zapala się dodatkową świecę – roratkę, która symbolizuje patronkę adwentowego oczekiwanie – Maryję. Teksty modlitw mszalnych wskazują na Maryję, jako tę, która oczekuje przyjścia Mesjasza. Msza święta roratnia wzięła swoją nazwę od pierwszych słów antyfony na wejście: Rorate coeli, desuper et nubes pluant justum – Spuśćcie rosę niebiosa i obłoki niech wyleją sprawiedliwego. Jest to modlitwa proroka Izajasza, błagająca Boga o rychłe przyjście Zbawiciela (por. Iz 45, 8).

W sanktuarium przez cały adwent od poniedziałku do soboty godzina 8.00