Nabożeństwo próśb i podziękowań do św. Jana Pawła II to nasza codzienna modlitwa w intencjach pielgrzymów, która odbywa się przy relikwiach krwi Ojca Świętego w następującym porządku:

Dni powszednie po Mszy św. o godz. 8.00, 10.00, 12.00, 17.00 – Dolnym Kościele

Intencje zapisane na karteczkach, prosimy składać w Dolnym Kościele.

W podanych intencjach odprawiana jest w każdą niedzielę Msza św. o godz. 12.30.
Obejmujemy w niej również modlitwą wszystkich Dobroczyńców naszego Sanktuarium.

Poniedziałek: 

Święty Janie Pawle II, wierny Pasterzu Kościoła. Polecamy twojemu orędownictwu cały Kościół prosząc, aby zawsze wiernie realizował posłannictwo Chrystusa: Kapłana, Proroka i Króla.

Ty całe swoje życie oddałeś w ręce Maryi. I my dzisiaj chcemy to samo uczynić powierzając się Jej, słowami modlitwy: Pod Twoją obronę ….

Święty Janie Pawle II, chcemy teraz przedstawić Ci intencje składane w naszym Sanktuarium…A teraz w chwili ciszy wypowiedzmy intencje naszych serc …

I z ufnością wołajmy:

– Św. Janie Pawle II, módl się za nami

– Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka

– Następco Piotra i Sługo sług Bożych
– Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary

– Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary
– Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba
– Ojcze Soboru i wykonawco jego wskazań

– Nauczycielu ekumenizmu

– Rzeczniku i obrońco prześladowanych

– Szanujący przeciwników i prześladowców

K. Módl się za nami Święty Janie Pawle II.
W. Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.

Módlmy się:

Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa Świętego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Albo: 

Boże, w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi Świętego Jana Pawła II, w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć, chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości. On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi, ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, wskazując świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego, jako drogę dla osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą. Udziel nam, za Jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tych łask, o które Cię pokornie prosimy, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

 

Modlitwa o jedność Kościoła Św. Jana Pawła II

Maryjo, która jesteś pierwszą służebnicą jedności Chrystusowego Ciała ukształtowanego pod Twoim macierzyńskim sercem, pomóż nam.

Pomóż nam, pomóż wszystkim wiernym, którzy tak boleśnie odczuwają dramat dziejowych podziałów chrześcijaństwa, odnajdywać wytrwale drogę do jedności Ciała Chrystusa poprzez bezwzględną wierność Duchowi Prawdy i Miłości, który został im dany za cenę Krzyża i Śmierci Twojego Syna. Amen.

Albo:

Boże, Ojcze Pana naszego, Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela, dozwól, abyśmy uświadamiali sobie wielkie niebezpieczeństwa, w jakich pogrążają nas nieszczęsne podziały.

Spraw, aby znikła wszelka nienawiść, wszelkie przesądy, wszystko, co może nam stawiać przeszkody na drodze do zjednoczenia i Bożej zgody. Jak jest tylko jedno Ciało i jeden Duch i jedna nadzieja, którą otrzymaliśmy, jak jest jeden Pan, jeden chrzest, jedna wiara, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, tak też spraw, abyśmy mogli żyć zjednoczeni świętymi węzłami prawdy i pokoju, wiary i miłości i jedną myślą oraz jednym głosem mogli wychwalać Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Wtorek:

Święty Janie Pawle II, Apostole Pokoju. Polecamy twojemu orędownictwu cały świat, prosząc o dar pokoju między narodami na ziemi.

Ty całe swoje życie oddałeś w ręce Maryi. I my dzisiaj chcemy to samo uczynić powierzając się Jej, słowami modlitwy: Pod Twoją obronę …

Święty Janie Pawle II, chcemy teraz przedstawić Ci intencje składane w naszym Sanktuarium…

A teraz w chwili ciszy wypowiedzmy intencje naszych serc …

I z ufnością wołajmy:

– Św. Janie Pawle II, módl się za nami

– Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem

– Pasterzu całego świata

– Apostole pojednania i pokoju
– Promotorze cywilizacji miłości
– Głosicielu Nowej Ewangelizacji

– Orędowniku sprawiedliwości społecznej

– Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi
– Misjonarzu wszystkich narodów

– Świadku wiary, nadziei i miłości

K. Módl się za nami Święty Janie Pawle II.
W. Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.

Módlmy się:

Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa Świętego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Albo:

Boże, w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi Świętego Jana Pawła II, w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć, chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości. On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi, ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, wskazując świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego, jako drogę dla osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą. Udziel nam, za Jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tych łask, o które Cię pokornie prosimy, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

 

Modlitwa o pokój na świecie Św. Jana Pawła II

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń.

Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna (…), która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Amen

Albo:

Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne.

Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

 

Środa:

Święty Janie Pawle II, Pasterzu Polaków. Polecamy twojemu orędownictwu naszą Ojczyznę prosząc o dar miłości do Niej oraz o to, byśmy potrafili zachować i pielęgnować naszą narodową tożsamość.

Ty całe swoje życie oddałeś w ręce Maryi. I my dzisiaj chcemy to samo uczynić powierzając się Jej, słowami modlitwy: Pod Twoją obronę …

Święty Janie Pawle II, chcemy teraz przedstawić Ci intencje składane w naszym Sanktuarium…

A teraz w chwili ciszy wypowiedzmy intencje naszych serc …

I z ufnością wołajmy:

– Św. Janie Pawle II, módl się za nami

– Pasterzu Polaków

– Nauczycielu patriotyzmu

– Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia

– Pielgrzymie niosący Prawdę

– Pielgrzymie dialogu

– Wzorze pracowitości

– Wzorze pokory

– Upominający grzeszników

– Wskazujący drogę grzesznikom

K. Módl się za nami Święty Janie Pawle II.
W. Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.

Módlmy się:

Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa Świętego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Albo:

Boże, w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi Świętego Jana Pawła II, w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć, chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości. On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi, ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, wskazując świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego, jako drogę dla osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą. Udziel nam, za Jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tych łask, o które Cię pokornie prosimy, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

 

Modlitwa za Ojczyznę Św. Jana Pawła II

Zawierzamy macierzyńskiej opiece Pani Jasnogórskiej nas samych, Kościół, wszystkich naszych rodaków, nie wyłączając nikogo.

Zawierzamy Jej każde polskie serce, każdy dom i każdą rodzinę. Wszyscy jesteśmy Jej dziećmi. Niech Maryja będzie przykładem i przewodniczką w naszej codziennej i szarej pracy. Niech wszystkim pomaga wzrastać w miłości Boga i miłości ludzi, budować wspólne dobro Ojczyzny, wprowadzać i umacniać sprawiedliwy pokój w naszych sercach i środowiskach. Amen.

Albo:

Prosimy Cię, Pani Jasnogórska, Matko i Królowo Polski, abyś cały nasz naród ogarnęła Twoim macierzyńskim sercem. Dodawaj mu odwagi i siły ducha, aby mógł sprostać wielkiej odpowiedzialności, jaka przed nim stoi. Niech z wiarą, nadzieją i miłością kroczy w trzecim tysiącleciu i jeszcze mocniej przylgnie do Twojego Syna Jezusa Chrystusa i do Jego Kościoła zbudowanego na fundamencie apostołów.

Matko Jasnogórska, módl się za nami i prowadź nas, abyśmy mogli dawać świadectwo Chrystusowi – Odkupicielowi człowieka.

Amen.

 

Czwartek:

Święty Janie Pawle II, Kapłanie otwarty na człowieka. Polecamy twojemu orędownictwu papieża Franciszka, biskupów, kapłanów, diakonów, osoby życia konsekrowanego, przygotowujących się do kapłaństwa i do życia zakonnego, prosząc o nowe, święte powołania do służby Chrystusowi w Kościele.

Ty całe swoje życie oddałeś w ręce Maryi. I my dzisiaj chcemy to samo uczynić powierzając się Jej, słowami modlitwy: Pod Twoją obronę …

Święty Janie Pawle II, chcemy teraz przedstawić Ci intencje składane w naszym Sanktuarium…

A teraz w chwili ciszy wypowiedzmy intencje naszych serc …

I z ufnością wołajmy:

– Św. Janie Pawle II, módl się za nami

– Wzorze oddania się Niepokalanej

– Bracie i Mistrzu kapłanów
– Ojcze osób konsekrowanych

– Przykładnie realizujący powołanie

– Nauczycielu modlitwy

– Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię

– Kapłanie otwarty na człowieka

– Kapłanie serdeczny, szczery i radosny

– Orędowniku Bożego Miłosierdzia

K. Módl się za nami Święty Janie Pawle II.
W. Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.

Módlmy się:

Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa Świętego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Albo:

Boże, w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi Świętego Jana Pawła II, w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć, chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości. On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi, ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, wskazując świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego, jako drogę dla osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą. Udziel nam, za Jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tych łask, o które Cię pokornie prosimy, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

 

Modlitwa o powołania Św. Jana Pawła II

Do Ciebie, Panie, zwracamy się z ufnością! Synu Boży, posłany przez Ojca do ludzi wszystkich czasów i żyjących w każdym zakątku świata! Błagamy Ciebie, za pośrednictwem Maryi, Matki Twojej i Matki naszej: spraw, aby w Kościele nie brakowało powołań, zwłaszcza do szczególnej służby Twemu Królestwu. Amen

Albo:

Jezu, jedyny Zbawicielu człowieka! Modlimy się do Ciebie za naszych braci i za nasze siostry, którzy odpowiedzieli «tak» na Twoje powołanie do kapłaństwa, do życia konsekrowanego i do misji. Spraw, aby ich życie odnawiało się każdego dnia i stawało się żywą Ewangelią. Amen

Albo:

Panie miłosierny i święty, nadal posyłaj nowych robotników na żniwo Twego Królestwa! Pomagaj tym, których powołujesz, by Cię naśladowali w naszych czasach: spraw, by kontemplując Twoje oblicze, przyjmowali z radością tę przedziwną misję, którą im powierzasz dla dobra Twego Ludu i wszystkich ludzi.

Ty, który jesteś Bogiem i żyjesz, i królujesz z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.

 

Piątek:

Święty Janie Pawle II, Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych. Polecamy twojemu orędownictwu chorych, cierpiących duchowo i fizycznie, zniewolonych różnymi nałogami, a także umierających, prosząc o potrzebne łaski dla nich.

Ty całe swoje życie oddałeś w ręce Maryi. I my dzisiaj chcemy to samo uczynić powierzając się Jej, słowami modlitwy: Pod Twoją obronę …

Święty Janie Pawle II, chcemy teraz przedstawić Ci intencje składane w naszym Sanktuarium…

A teraz w chwili ciszy wypowiedzmy intencje naszych serc …

I z ufnością wołajmy:

– Św. Janie Pawle II, módl się za nami

– Zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie

– Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych

– Zakochany w krzyżu Chrystusa

– Dobry Samarytaninie dla cierpiących
– Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych

– Pociecho cierpiących i nieuleczalnie chorych

– Pociecho porzuconych i osieroconych

– Pociecho umierających

– Wzorze życia i umierania dla Pana

K. Módl się za nami Święty Janie Pawle II.
W. Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.

Módlmy się:

Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa Świętego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Albo:

Boże, w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi Świętego Jana Pawła II, w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć, chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości. On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi, ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, wskazując świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego, jako drogę dla osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą. Udziel nam, za Jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tych łask, o które Cię pokornie prosimy, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

 

Modlitwa za chorych i umierających Św. Jana Pawła II

Wszechmogący i wieczny Boże, Ojcze ubogich, Pocieszycielu chorych, Nadziejo umierających, Twoja miłość kieruje każdą chwilą naszego życia. Wznosimy na modlitwie do Ciebie nasze serca i umysły. Sławimy Cię za dar ludzkiego życia, a szczególności za obietnicę życia wiecznego. Wiemy, że zawsze jesteś blisko pogrążonych w smutku i ubogich oraz wszystkich tych, którzy są bezbronni i którzy cierpią.

O Boże łagodności i współczucia, przyjmij modlitwy, które zanosimy w imieniu naszych chorych braci i sióstr. Wzmocnij ich wiarę i zaufanie do Ciebie. Pociesz ich swoją pełną miłości obecnością i – jeśli taka jest Twoja wola – przywróć ich zdrowie, daj nowe siły ich ciałom i duszom. Amen

Albo:

O miłościwy Ojcze, pobłogosław tych, którzy umierają, pobłogosław tych wszystkich, którzy wkrótce staną z Tobą twarzą w twarz. Wierzymy, że uczyniłeś ze śmierci drzwi do życia wiecznego. Podtrzymuj w imię Twoje naszych braci i siostry, którzy są u kresu swego życia, i zaprowadź ich bezpiecznie do domu życia wiecznego z Tobą. Amen.

Albo:

O Boże, Źródło wszelkiej mocy, broń i chroń tych, którzy opiekują się chorymi i troszczą się o umierających. Obdarz ich duchem odwagi i życzliwości. Wspieraj ich w wysiłkach na rzecz niesienia pocieszenia i ulgi. Uczyń z nich jeszcze bardziej promieniujący znak Twojej przemieniającej miłości. Amen.

 

Sobota:

Święty Janie Pawle II, Patronie rodzin chrześcijańskich. Polecamy twojemu orędownictwu wszystkich małżonków, rodziny, dzieci, młodzież, małżeństwa oczekujące narodzin dziecka i małżeństwa proszące o dar potomstwa. Umocnij ich wiarę, nadzieję i wzajemną miłość.

Ty całe swoje życie oddałeś w ręce Maryi. I my dzisiaj chcemy to samo uczynić powierzając się Jej, słowami modlitwy: Pod Twoją obronę …

Święty Janie Pawle II, chcemy teraz przedstawić Ci intencje składane w naszym Sanktuarium…

A teraz w chwili ciszy wypowiedzmy intencje naszych serc …

I z ufnością wołajmy:

– Św. Janie Pawle II, módl się za nami

– Całkowicie oddany Maryi

– Patronie rodzin chrześcijańskich
– Umocnienie małżonków
– Obrońco nienarodzonych

– Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych

– Przyjacielu i Wychowawco młodzieży

– Obrońco życia od chwili poczęcia po naturalną śmierć

– Obrońco godności każdego człowieka

– Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej

K. Módl się za nami Święty Janie Pawle II.
W. Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.

Módlmy się:

Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa Świętego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Albo:

Boże, w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi Świętego Jana Pawła II, w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć, chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości. On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi, ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, wskazując świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego, jako drogę dla osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą. Udziel nam, za Jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tych łask, o które Cię pokornie prosimy, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

 

Modlitwa za rodziny Św. Jana Pawła II

Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi,  Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem,  spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi  przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa, „narodzonego z Niewiasty”, i przez Ducha Świętego, stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości  dla coraz to nowych pokoleń. Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie. Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa  i jego rozwoju w prawdzie i miłości. Amen

Albo:

Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi,  Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem, spraw, aby miłość umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny.

Spraw wreszcie – błagamy Cię o to za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu – ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach i poprzez rodziny. Przez Chrystusa Pana Naszego, który jest Drogą, Prawdą i Życiem, na wieki wieków. Amen.

Albo:

Święta Rodzino z Nazaretu, wspólnoto Jezusa, Maryi i Józefa, wzorze i ideale każdej chrześcijańskiej rodziny, tobie nasze rodziny powierzamy.

Otwórz serce każdego domu na wiarę, na przyjęcie Słowa Bożego, na chrześcijańskie świadectwo, aby mógł się on stać źródłem nowych i świętych powołań. Przygotuj umysły rodziców, aby z pilnym miłosierdziem, mądra troską i pełną miłości pobożnością mogli pewnie skierować swoje dzieci ku dobrom duchowym i wiecznym.

Napełnij dusze młodych prawym sumieniem i wolna wolą, aby wzrastając w mądrości, latach i łasce, wielkodusznie przyjmowali dar Bożego powołania. Amen

Albo:

Święta Rodzino z Nazaretu, wspólnoto Jezusa, Maryi i Józefa, wzorze i ideale każdej chrześcijańskiej rodziny, tobie nasze rodziny powierzamy.

Święta Rodzino z Nazaretu, spraw, abyśmy byli w stanie wprowadzić w życie wolę Boga, rozważając i naśladując żarliwą modlitwę, wielkoduszne posłuszeństwo, pełne godności ubóstwo i dziewiczą czystość przeżyte przez Ciebie. Abyśmy umieli towarzyszyć z przewidująca delikatnością tym wszystkim, którzy są wezwani do naśladowania Pana Jezusa bardziej z bliska, który za nas wydał samego siebie. Amen.