1. Darczyńcą na rzecz Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” z siedzibą w Krakowie przy ul. Totus Tuus 34 może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
 2. Darowiznę można przekazać przelewem lub za pośrednictwem wpłaty w banku lub na poczcie na rachunki bankowe Centrum, w tytule wpisując „Darowizna na rzecz Centrum Jana Pawła II “Nie lękajcie się”, oraz, jeżeli Darczyńca wyrazi taką chęć – adres e-mail, by pozostać z nami w stałym kontakcie. Darowiznę można również przekazać za pomocą karty płatniczej lub e-przelewu za pośrednictwem usługi Przelewy24/Dotpay lub PayPal.
 3. Przekazanie darowizny jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 4. Zawarcie umowy darowizny pomiędzy Darczyńcą a Centrum Jana Pawła II “Nie lękajcie się” może nastąpić na dwa sposoby. Darczyńca ma prawo negocjować warunki umowy przed dokonaniem darowizny. Negocjacje te powinny być prowadzone wyłącznie w formie pisemnej kierowane na adres siedziby Centrum: (Centrum Jana Pawła II ul. Totus Tuus 34, 30-610 Kraków lub drogą elektroniczną na adres e-mail: donatorzy@janpawel2.pl ). W przypadku zrezygnowania z możliwości przekazania darowizny na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie mają poniższe zasady i odpowiednie przepisy prawa.
 5. Strona internetowa www.janpawel2.pl i jej podstroy: www.cjanpawel2.pl; www.mjanpawel2.pl  jest prowadzona przez: Centrum Jana Pawła II, tel: 12 25 75 306, e-mail: centrum@janpawel2.pl NIP: 676 231 30 02 REGON: 120197018.
 6. Zawarcie umowy następuje z chwilą przekazania darowizny przez Darczyńcę.
 7. Realizacja przekazania darowizny przelewem następuje po zaksięgowaniu wpłaty Darczyńcy na koncie Centrum. W przypadku płatności kartą lub przelewem elektronicznym liczy się chwila uzyskania pozytywnej autoryzacji. Darczyńca ma do wyboru następujące formy płatności:
 1. przelew – płatność następuje przelewem na rachunek Centrum Jana Pawła II,
 2. karta płatnicza – Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic,
 3. przelewy elektroniczne z użyciem aktualnie udostępnianych możliwości przez Dotpay
 1. Płatności dokonywane kartą płatniczą oraz poprzez przelewy elektroniczne obsługiwane są przez Przelewy24/Dotpay lub PayPal
 2. Gdy Pani/Pan przekazuje Centrum Jana Pawła II darowiznę za pomocą platfomy Przelewy24/Dotpay lub PayPal zachęcamy do podanie imienia, nazwiska, by wiedzieć, z kim zawieramy umowę (np. by móc wystawić zaświadczenie do odliczenia darowizny od podatku lub zwrócić wpłacone pieniądze), kwoty darowizny oraz adresu e-mail, który jest niezbędny do obsługi płatności przez platformę oraz system CRM. Jest to niezbędne by zrealizować umowę darowizny oraz wypełnić ciążące na Centrum Jana Pawła II  obowiązki prawne. Podanie danych jest  dobrowolne, ale wymagane i konieczne do przekazania darowizny.
 3. Może Pani/Pan również przekazać Centrum Jana Pawła II dodatkowe dane takie jak adres korespondencyjny. Adres e-mail oraz adres korespondencyjny (jeżeli zostanie podany) posłuży nam do potwierdzenia wykonania przelewu oraz podziękowania za udzielone wsparcie. Jeżeli nie życzysz sobie podziękowań – zaznacz odpowiednie pole w formularzu darowizny (jeżeli jest dostępne) lub skontaktuj się z nami: tel. 12 25 75 305, e-mail: donatorzy@janpawel2.pl
 4. W przypadku osób prawnych, stosownie do przepisu art. 18 ust. 1 pkt. 1  Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. nr 54 późn. zm)., istnieje możliwość odliczenia darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o którym mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom, określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego, obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele – łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1, ww. Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
 5. W przypadku osób fizycznych, stosownie do przepisu art. 26 ust. 1 pkt. 9 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 200 r. nr 14 poz. 176 z późn.zm.), istnieje możliwość odliczenia kwot darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele, z zastrzeżeniem ust. 6e, – w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu;
 6. Jeżeli podczas dokonywania płatności pojawią się problemy – prosimy o kontakt z Centrum Jana Pawła II, tel. 12 25 75 306, mail: donatorzy@janpawel2.pl
 7. Wszystkie reklamacje będą rozpatrzone w terminie do 14 dni przez Centrum Jana Pawła II “Nie lękajcie się!”, ul. Totus Tuus 34, 30-610 Kraków, tel. 12 25 75 306, mail: donatorzy@janpawel2.pl.
 8. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującą Polityką Prywatności Centrum Jana Pawła II dostępną na stronach www.janpawel2.pl, www.cjanpawel2.pl www.sjanpawel2.pl, www.mjanpawel2.pl
 9. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Darczyńcy. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązujący prawem Centrum Jana Pawła II deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 10. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńcy w zakładce Regulamin płatności na stronie internetowej Centrum.
 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.