Modlitwa składa się z trzech Zdrowaś Maryjo przeplatanych wersami biblijnymi opowiadającymi o ważnych wydarzeniach zbawczych.

Początki tej modlitwy sięgają przełomu XII i XIII w. i była to modlitwa wieczorna, w której proszono Chrystusa przez wstawiennictwo Maryi o spokój w nocy. Z czasem dodano uwielbienie dla tajemnicy Zwiastowania.

Zwyczaj modlitwy południowej wprowadził Papież Kalikst III w XV w. nakazując trzykrotne w ciągu dnia dzwonienie na Pozdrowienie Anielskie, aby otrzymać pomoc Bożą podczas wojny z Turkami.

Dzisiejsza forma modlitwy – a więc połączenie Zdrowaś z medytacją nad biblijnymi wydarzeniami – pochodzi z XVI w.

Na szczególne miejsce wyniósł modlitwę „Anioł Pański” nasz święty patron Jan Paweł II. Z wielką radością – jak sam podkreślił – kontynuował piękny zwyczaj jej odmawiania razem z pielgrzymami na Placu św. Piotra w każdą środę, niedzielę i święto.

W naszym Sanktuarium każdego dnia o 12.00 w sposób uroczysty odmawiamy modlitwę Anioł Pański, zaś w każdą niedzielę i święto o 12.15.

TREŚĆ MODLITWY ANIOŁ PAŃSKI

P. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.

W. I poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo…

 

P. Oto ja, służebnica Pańska.

W. Niech mi się stanie według słowa Twego.

Zdrowaś Maryjo…

 

P. A Słowo ciałem się stało.

W. I zamieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo…

 

P. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

P. Módlmy się.

Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna, prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

Albo:

Łaskę Twoją, prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

Albo:

Boże, z Twojej woli w łonie Maryi Dziewicy odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało; spraw, abyśmy wyznając, że nasz Odkupiciel jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, zasłużyli na udział w Jego Boskiej naturze. Który żyje i króluje na wieki wieków.

W. Amen.

P. Polecajmy miłosierdziu Bożemu zmarłych:

Wieczny odpoczynek racz im, dać Panie.

W. A światłość wiekuista niechaj im świeci.

P. Niech odpoczywają w Pokoju wiecznym.

W. Amen.

P. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

W. Jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Królowo nieba, wesel się, alleluja

Antyfona maryjna używana zamiast „Anioł Pański” w Okresie Wielkanocy

 

wersja I

Królowo nieba, wesel się, alleluja,

bo Ten, któregoś nosiła, alleluja,

zmartwychpowstał, jak powiedział, alleluja.

Módl się za nami do Boga. Alleluja.

P. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja.

W. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.

P. Módlmy się.

Boże, Ty przez zmartwychwstanie Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, przywróciłeś radość światu, spraw, abyśmy przez Jego Matkę, Dziewicę Maryję, osiągnęli szczęście życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

 

albo wersja II przeznaczona do śpiewu

Wesel się, Królowo miła,

bo Ten, któregoś zrodziła,

zmartwychwstał Pan nad panami;

módl się do Niego za nami! Alleluja, alleluja!

Ciesz się i wesel się w niebie,

proś Go za nami w potrzebie,

byśmy się też tam dostali

i na wiek wieków śpiewali: Alleluja, alleluja!