Regulamin Parkingu przy Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”
w Krakowie

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania z parkingu zlokalizowanego przy Centrum oraz Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie, którego Zarządcą jest Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” w Krakowie, ul. Totus Tuus 34.
 2. Parking jest parkingiem prywatnym, niestrzeżonym i płatnym wg. Cennika, stanowiącego załącznik do Regulaminu.
 3. Każdy korzystający z parkingu, zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z treścią Regulaminu

§2 Godziny funkcjonowania

 1.  Parking jest czynny codziennie w godzinach od 6:00 do 22:00.
 2. Parking w godzinach od 22.00 do 6.00 jest dostępny wyłącznie za dodatkową opłatą, którą pobierają osoby działające z upoważnienia Zarządcy.
 3. Zarządca ma wyłączne prawo decydowania o zamknięciu i otwarciu parkingu  w terminach przez siebie ustalonych.

§3 Zasady korzystania

Na terenie parkingu:

 1. Kierowcy są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz zachowania ostrożności na terenie parkingu.
 2. Zabronione jest parkowanie pojazdów poza miejscami wyznaczonymi do parkowania (w przypadku niestosowania się do niniejszego zalecenia samochód zostanie odholowany na koszt właściciela pojazdu).
 3. Na całym obszarze parkingu obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h.
 4. Na wszystkich parkingach oraz drogach dojazdowych zakazane są zachowania niedozwolone w ruchu drogowym (drift, manewry szkół jazdy, etc.).
 5. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne podobne materiały i substancje mogące stwarzać zagrożenia dla osób  i mienia.
 6. Kontrolę w zakresie zgodności postępowania korzystających z parkingu z przepisami prawnymi i postanowieniami Regulaminu sprawują osoby działające z upoważnienia Zarządcy.

§4 Przeznaczenie

 1. Parking jest przeznaczony wyłącznie dla parkowania pojazdów mechanicznych o maksymalnym tonażu wyznaczonym na mapie dla poszczególnych miejsc parkingowych, która stanowi załącznik do Regulaminu.
 2.  Na parkingu nie wolno przechowywać innych przedmiotów ani prowadzić innej działalności, która nie jest związana z parkowaniem.
 3. Na terenie parkingu zabroniona jest działalność handlowa, reklamowa lub inna działalność komercyjna, chyba że jest ona uprzednio uzgodniona z Zarządcą.
 4. Obowiązuje całkowity zakaz korzystania z parkingu oraz dróg wewnętrznych dla pojazdów nauki jazdy.

§5 Opłaty

 1. Korzystanie z parkingu w godzinach od 6:00 do 22:00 jest darmowe dla samochodów osobowych, z wyłączeniem transportu zbiorowego (bus, autobus, camper)
 2. Zarządca zastrzega sobie wprowadzenie czasowych opłat za korzystanie z parkingu.
 3. Opłaty za korzystanie z parkingu w godzinach od 22.00 do 6.00 są określone w cenniku, który stanowi załącznik do Regulaminu.

§6 Odpowiedzialność

 1. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, uszkodzenia lub kradzieże pojazdów.
 2. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skody powstałe w wyniku siły wyższej, żywiołów, kradzieży (włamania, rozboju itp.), rabunku, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów znajdujących się terenie parking, jak również rzeczy w nich pozostawionych lub stanowiących ich wyposażenie.
 1. Wyłącza się odpowiedzialność Zarządcy z tytułu szkód komunikacyjnych i parkingowych dotyczących pojazdów i osób korzystających z parkingu.
 2. Korzystający z parkingu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez siebie samego i osoby, pozostające pod jego opieką.

§7 Zasady bezpieczeństwa

 1.  Na terenie parkingu bezwzględnie zabrania się:

a) spożywania alkoholu,
b) zaśmiecania,
c) składowania paliw, substancji łatwopalnych i toksycznych, jak również opróżnionych pojemników po takich substancjach,
d) parkowania pojazdów z nieszczelnym układem paliwowym, układem olejowym,
e) układem chłodzenia lub z innymi uszkodzeniami mogącymi spowodować zniszczenie parkingu,
f) postępowania niezgodnego z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z przepisami przeciwpożarowymi.

 1. Na miejscach parkingowych i drogach wewnętrznych zabrania się:

a) mycia, naprawy, odkurzania pojazdów,
b) wymiany cieczy chłodzącej,
c) napełniania czy uzupełniania paliwa lub olejów,

 

§8 Rezerwacja miejsc parkingowych

Niektóre miejsca parkingowe mogą być zarezerwowane. Kierowcy nieposiadający rezerwacji muszą pozostawić takie miejsca wolne.

 

§9 Postanowienia końcowe

 1. Integralną częścią Regulaminu jest Cennik (dostępny poniżej) usług parkingowych oraz Mapa miejsc parkingowych, obowiązujące od 1.01.2024 r.
 2. Korzystając z parkingu, użytkownicy akceptują regulamin parkingu oraz zobowiązują się przestrzegać jego postanowień.
 3. Niestosowanie się do regulaminu parkingu może skutkować nałożeniem kary, odholowaniem pojazdu lub innymi sankcjami, zgodnie z przepisami i cennikiem parkingowym.
 4. Zarządca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego powiadomienia.

 

Data wprowadzenia regulaminu 1.01.2024

 

CENNIK

Opłaty za korzystanie z parkingu przy Centrum i Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie: 

W godzinach od  6:00 do 22:00 

 • Samochód osobowy – bezpłatnie
 • Bus – 30,00 zł 
 • Autobus, Camper – 50,00 zł 


W godzinach od  22:00 do 6:00 

 • Opłata dla wszystkich pojazdów  – 100,00 zł 


Data wprowadzenia cennika: 1.01.2024