Regulamin monitoringu

Regulamin monitoringu wizyjnego na terenie Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” w Krakowie ul. Totus Tuus 34, 30-610 Kraków.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady monitoringu wizyjnego Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” wraz z otoczeniem, reguły rejestracji i zapisu informacji wraz ze sposobem ich zabezpieczenia oraz możliwość udostępniania danych o zarejestrowanych zdarzeniach osobom trzecim.
 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1) administrator – administratorem danych osobowych rejestrowanych na Nieruchomościach jest Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” ul. Totus Tuus 34, 30-610 Kraków
2) monitoring – monitoring wizyjny wraz z infrastrukturą kablową oraz kamerami,
3) nieruchomości – nieruchomości budynkowe oraz gruntowe znajdujące się pod adresem ul. Totus Tuus 34, 30-610 Kraków

§2 Cel monitoringu

 1. Celem monitoringu jest:

1) zwiększenie bezpieczeństwa,
2) ograniczenie zachowań zagrażających mieniu lub bezpieczeństwu osób,
3) rejestracja zdarzeń umożliwiających ustalenie sprawcy zachowań zagrażających mieniu lub bezpieczeństwu osób

2. W realizacji celów monitoringu administrator współdziała z Policją, Strażą Miejską oraz firmami ochroniarskimi poprzez przekazywanie informacji o zaobserwowanych oraz zarejestrowanych zagrożeniach.

§3 Zasady montażu monitoringu

 1. Monitoringiem są objęte: górny i dolny kościół, Dom Pielgrzyma, Muzeum, budynek biura Centrum Jana Pawła II. Wybór dodatkowych miejsc objętych monitoringiem należy do wyłącznej kompetencji administratora.
 2. Monitoringiem nie mogą być objęte biura, pokoje socjalne, toalety.
 3. Administrator decyduje o liczbie i umiejscowieniu kamer, parametrach technicznych monitoringu.
 4. Wszystkie miejsca objęte monitoringiem są oznakowane tabliczkami informacyjnymi.

§4 Funkcjonowanie monitoringu

 1. Monitoring działa całodobowo.
 2. Zapisowi monitoringu podlega wyłącznie obraz.
 3. Zapis monitoringu jest przechowywany przez okres 14 dni.

§5 Obsługa monitoringu wizyjnego

 1. Nadzór nad monitoringiem znajduje się w administracji obiektu.
 2. Dostęp do zgromadzonych danych posiadają tylko i wyłącznie osoby zatrudnione do obsługi monitoringu oraz osoby upoważnione przez administratora.

§6 Udostępnianie danych objętych monitoringiem

 1. Administrator zabezpiecza nagranie zdarzenia zarejestrowane przez monitoring na pisemny wniosek:

1) osób trzecich po wykazaniu interesu prawnego;
2) organów prowadzących postępowanie (np. Policji).

2. Zabezpieczenie danych monitoringu polega na ich zarejestrowaniu na nośniku danych poza rejestratorem monitoringu.

3. Zabezpieczone dane z monitoringu są udostępniane organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia (np. Policji). W przypadku wykazania prawnie uzasadnionego interesu przez stronę trzecią oraz przy braku sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych,
w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem, także tej osobie trzeciej.

§7 Postanowienia końcowe

Regulamin został uchwalony przez administratora i obowiązuje od dnia 1.01.2024 r.