2 stycznia 2006 – Centrum Jana Pawła II

W niespełna rok po śmierci Jana Pawła II (2 kwietnia 2005r.), ks. kard. Stanisław Dziwisz – wieloletni osobisty sekretarz Papieża-Polaka (1978 – 2005), ówczesny Arcybiskup Metropolita Krakowski (2005-2016), obecnie Arcybiskup Senior – powołał do istnienia Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” w Krakowie

27 maja 2006 – Kamień węgielny

Papież Benedykt XVI pobłogosławił kamień węgielny oraz kamienie przyniesione przez młodzież pod budowę Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” podczas wieczornego spotkania Ojca Świętego z młodzieżą na krakowskich błoniach

18 maja 2007 – Krzyż postawiony na miejscu budowy Centrum Jana Pawła II / Konkurs urbanistyczno-architektonicznej koncepcji

Kardynał Stanisław Dziwisz poświęcił krzyż i miejsce budowy pod Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”. Krzyż został postawiony na skarpie naprzeciwko ołtarza polowego przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.
Krzyż wykonany ze stalowych elementów ołtarza, przy którym Jan Paweł II odprawił Mszę św. na krakowskich błoniach podczas pielgrzymki do Polski 18 sierpnia 2002 roku.

Ogłoszeniu konkursu na projekt siedziby Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”

16 października 2007 – Konkurs urbanistyczno-architektonicznej koncepcji

Wyniki konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”. Wybrano projekt autorstwa architekta Andrzeja Mikulskiego.

Wrzesień 2008 – Prace budowlane – badania podłoża

Pierwsze odwierty do dokumentacji geologiczno – inżynierskiej do maksymalnej głębokości 32 metrów przez firmę GEOTEKO. Celem badań było ustalenie warunków geotechnicznych podłoża i określenie warunków posadowienia budynków Centrum.

8 października 2008 – Prace budowlane – wydanie pozwolenia na budowę

Wydano pozwolenie na pierwszy etap budowy obejmujące budynek Instytutu, Centrum Szkolenia Wolontariatu oraz kościół dolny z rygorem natychmiastowej wykonalności.

11 października 2008 – Uroczysta Msza św. w intencji budowy

Rozpoczęcie budowy Centrum, którą zaingerowała uroczysta Msza Św. odprawiona w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

Listopad 2008 – Prace budowlane

Przygotowanie poletek umożliwiające próbne obciążenie pali. Badania wykonała firma POLBAU

Grudzień 2008 – Kładka – pozwolenie na przebudowę

Zostało wydane pozwolenie na przebudowę stalowej kładki od strony osadników miejskich. Inwestorem przedsięwzięcia jest gmina Kraków

Grudzien 2008 – Prace budowlane

Prace na placu budowy związane z umieszczeniem pali próbnych i kotwiących wykonane przez firmę Keller Polska Sp. z.o.o.

Koniec stycznia 2009 – Prace budowlane

Wykonanie próbnego obciążenia pali do wartości 200 % obciążenia normowego. Wyniki obciążenia wykazały, że pale mogą przenieść więcej obciążeń niż przewidziano to przed wykonaniem pali.

3 marca 2009 – Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II

W Kurii Metropolitalnej, w obecności ks. kardynała Stanisława Dziwisza, została podpisana Umowa dotycząca powołania nowej instytucji kultury – Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II.

6 maja 2009 – Prace budowlane

Zostały rozpoczęte prace polegające na umieszczeniu 299 sztuk pali o długości ok. 23 metrów typu CFA pod pierwszy etap inwestycji. Prace prowadziła firma GEOCOMP

6 maja 2009 – Biskup Jan Guzdek na placu budowy

Biskup Jan Guzdek modlił się na placu budowy o boże błogosławieństwo dla budujących Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”.

13 maja 2009 – Prace budowlane

Na placu budowy zostało posadowionych 60 pali.

10 czerwca 2009 – Prace budowlane

Zakończono palowanie pod pierwszy etap budowy – pod budynki: Instytutu, Centrum Szkolenia Wolontariatu oraz kościół dolny.

22 czerwca 2009 – Konkurs na wykonawcę płyty głównej

Został ogłoszony konkurs na wykonanie płyty głównej.

13 lipca 2009 – Wyniki konkursu na wykonawcę płyty głównej

Rozstrzygnięto konkurs na wykonanie płyty głównej. Inwestor wyprał ofertę Zakładu Techniczno-Budowlanego „Polbau” Sp. z.o.o., Oddział Kraków

6 sierpnia 2009 – Prace budowlane

Firma ZTB „Polbau” rozpoczęła prace przygotowujące wylanie płyty głównej pod kościół, Instytut oraz Centrum Szkolenia Wolontariatu.
Pomiędzy pale skute do odpowiednich rzędnych wylany został „chudziak” (dziesięciocentymetrowa warstwa betonu).

24/25 sierpnia 2009 – Prace budowlane

Rozpoczęło się wylewanie płyty głównej pod budynek Instytutu. Płyta o powierzchni 1 400 m2 i grubości 80 cm wylewana była monolitycznie, czyli bez przerw roboczych.

Koniec sierpnia 2009 – Prace budowlane

Przygotowanie zbrojenia pod płytę główną Centrum Szkolenia Wolontariatu.

31 sierpnia 2009 – Prace budowlane

Została wylana płyta główna pod Centrum Szkolenia Wolontariatu.

Początek września 2009 – Prace budowlane

Rozpoczęcie zbrojenia powierzchni pod płytę główną kościoła dolnego.

17 września 2009 – Prace budowlane / Konferencja prasowa

Zakończenie wylewania płyty głównej pod kościół dolny. Prace trwały 18 godzin.
Na placu budowy odbyła się konferencja prasowa podsumowująca pierwszy etap budowy. Za stołem prezydialnym zasiedli: ks. kardynał Stanisław Dziwisz, Prezes Centrum -ks. prałat Jan Kabziński, architekt Andrzej Mikulski, Prezes ZBT „Polbau” Opole – inż. Andrzej Duda.

Wrzesień 2009 – Prace budowlane

Przeprowadzono badania ekstensometryczne pali, na których usadowione są płyty główne obiektów powstającego Centrum Jana Pawła II.
Badanie wykonała firma NeoStrain Sp. z o.o. w Krakowie.
Rozpoczęły się prace przy stawianiu konstrukcji ścian budynków Centrum. Jako pierwsze powstały ściany Centrum Wolontariatu.

październik-grudzień 2009 – Prace budowlane

Prace przy budowie ścian Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”

Styczeń-luty 2010 – Prace budowlane

Zakończenie prac na poziomie -1 i 0 Instytutu i Centrum Szkolenia Wolontariatu. Prace przy ukończeniu poziomu +1 wymienionych budynków.

Styczeń-luty 2010 – Prace budowlane

Prace przy budowie dolnego kościoła

Styczeń-luty 2010 – Prace budowlane

Prowadzone są działania przygotowujące do wylania stropu między poziomem pierwszym a drugim Instytutu i Centrum oraz słupów w kościele dolnym i kaplicy relikwii. Przygotowywane jest także zbrojenie stropu nad tzw. białą salą w Instytucie.

Styczeń-luty 2010 – Prace budowlane

Zakończenie wylewania stropu nad jedną z części „o” Centrum Wolontariatu.
Zbrojenie stropu tzw. „białej sali” w Instytucie
Zakończyło się wylewanie stropu z białego betonu architektonicznego nad tzw. „białą salą” w Instytucie

Styczeń-luty 2010 – Prace budowlane

Wylano pierwsze słupy z białego betonu w Kaplicy Kapłańskiej wzorowanej na krypcie św. Leonarda na Wawelu.

Marzec 2010 – Prace budowlane

Przygotowywane jest zbrojenie stropu na poziomie +1 Centrum Wolontariatu.
W Centrum Wolontariatu powstają pierwsze ściany wieży, która usytuowana jest w jednym z rogów budynku.
W Instytucie Jana Pawła, po wylaniu stropu nad „białą salą”, rozpoczęło się murowanie ścian na poziomie „0”. Na poziomie +1, w tzw. części bibliotecznej, trwa murowanie ścian oraz przygotowywana jest izolacja na poziomie poddasza.

Marzec 2010 – Prace budowlane

We wnętrzu kościoła stawiane są kolejne słupy oraz ściany, w kaplicy kościelnej wylane zostały nowe słupy ozdobne z białego betonu. Białe słupy stoją także na zewnątrz kościoła.

Marzec 2010 – Prace budowlane

Na poziomie poddasza w Centrum Wolontariatu i Instytutu trwają przygotowania do wykonania więźby dachowej. W Centrum Wolontariatu wylane zostały betonowe słupy dachowe, na których będzie opierać się konstrukcja dachu. Równolegle wykonywana jest wieża, jako najwyższy element tego budynku.
W części Instytutu, na poziomie „0”, nad „białą salą”, dobiega końca murowanie ścian zewnętrznych, a obecnie wylewane są słupy wewnętrzne w pomieszczeniach budynku.
W dolnym kościele nadal budowane są ściany zewnętrzne do poziomu stropu, wejście oraz dojścia do kościoła.

Kwiecień 2010 – Prace budowlane

W Centrum Wolontariatu została zakończona budowa konstrukcji żelbetowej na powierzchni całego budynku oraz wykonano konstrukcję wieży. Na budynku Centrum Wolontariatu rozpoczęły się prace przy budowie więźby dachowej. W jednej z części Instytutu trwają przygotowania zbrojenia stropu nad poziomem „0”. W drugiej wykonana została podmurówka pod konstrukcję dachu oraz trwa murowanie wieży, będącej najwyżej położonym miejscem w Instytucie. W kościele budowane są łuki nad przejściami wokół kościoła oraz powstają ściany działowe. Nadal trwają także prace w krypcie kapłańskiej na poziomie kościoła dolnego.

Kwiecień 2010 – Prace budowlane

Na placu budowy Centrum „Nie lękajcie się!” zakończyło się murowanie wieży Centrum Wolontariatu, obecnie murowane są ściany zewnętrzne budynku. Nadal wykonywana jest konstrukcja dachu. Pomiędzy kościołem a Centrum powstaje klatka schodowa oraz trwa budowa przejść wokół kościoła. Prace wykonywane są również na poziomie kaplicy kościelnej. Na zewnątrz Instytutu wybierana jest ziemia wokół budynku, trwa przygotowanie zbrojenia stropu nad parterem w jednej z części oraz murowana jest wieża. Trwają ostatnie przygotowania do wylania stropu nad poziomem „0” w Instytucie. Obecnie kończą się prace zbrojeniowe. Wylanie betonu zaplanowane jest na koniec tego tygodnia. Przygotowywane jest również pokrycie dachowe wieży tego budynku.

Kwiecień 2010 – Prace budowlane

W Centrum Wolontariatu, po wykonaniu konstrukcji dachu w części głównej, trwa odeskowanie pokrycia oraz kończy się budowa konstrukcji dachowej na wieży. Wewnątrz, na poszczególnych poziomach Centrum, wykonywane są ściany działowe między pomieszczeniami.

Maj 2010 – Prace budowlane

Na placu budowy Centrum „Nie lękajcie się!” zakończyło się wylewanie stropu nad parterem w Instytucie. W najbliższym czasie rozpocznie się budowa betonowych słupów i konstrukcji ścian zewnętrznych na tym poziomie.

Maj 2010 – Prace budowlane

W kaplicy kapłańskiej kościoła dolnego przygotowywana jest konstrukcja kolejnych ścian oraz sklepień.

Maj 2010 – Prace budowlane

W budynku Centrum Wolontariatu gotowa jest już większość ścian zewnętrznych. Wykonane jest również odeskowanie pokrycia dachowego oraz trwa krycie małych daszków pod oknami na poddaszu. W budynku Instytutu trwa wykonywanie ścian zewnętrznych oraz słupów wewnętrznych na poziomie pierwszego piętra w jednej z części budynku. Wewnątrz budynku Centrum Wolontariatu gotowe są prawie wszystkie ściany działowe.

Maj 2010 – Prace budowlane

W kościele dolnym gotowe są już wszystkie słupy wewnętrzne, obecnie kończy się wylewanie słupów z barwionego betonu architektonicznego. Ciągle trwają prace w kryptach zlokalizowanych wokół kościoła.

Maj 2010 – Prace budowlane

Rozpoczęły się odwierty geotermalne przed wykonaniem pomp ciepła, które będą głównym źródłem energii i ciepła w powstającym Centrum „Nie lękajcie się!”.

Maj 2010 – Prace budowlane

Budynek Centrum Wolontariatu został przekazany w stanie surowym przez firmę Polbau. Rozmieszczone zostały ściany wewnątrz budynku z podziałem na poszczególne pomieszczenia.

Czerwiec 2010 – Prace budowlane

Trwa budowa dachu na Instytucie. Wewnątrz budynku trwa stawianie ścianek działowych miedzy poszczególnymi pomieszczeniami. W Centrum Wolontariatu rozpoczął się montaż instalacji elektrycznej. W dolnym kościele stawiane są słupy i belki w kryptach wokół kościoła, powstają elementy konstrukcyjne stropu i sklepienia w kaplicach. Na poziome +1 Instytutu trwają ostatnie przygotowania do wylania stropu nad pierwszym piętrem. W pełni gotowa jest tzw. „biała sala” zbudowana z białego betonu architektonicznego, wykonane zostało także sklepienie ceglane nad głównym wejściem do sali.

Lipiec 2010 – Prace budowlane

Wokół kościoła trwa budowa sklepień nad kryptami oraz przygotowywane są otwory okienne w kilku słupach na poziomie kościoła dolnego. Po zakończeniu prac budowlanych w Centrum Wolontariatu, trwa montaż instalacji wewnątrz budynku. W Instytucie Jana Pawła II nadal wykonywana jest instalacja elektryczna. Dobiega końca zbrojenie ostatniego stropu w budynku, na poziomie +1. W kilku pomieszczeniach na obszarze Instytutu oraz w kryptach wokół kościoła gotowe są już ceglane sklepienia łukowe. Trwają prace przy budowie szalunków sklepień w kaplicy kapłańskiej.

Lipiec 2010 – Prace budowlane

Na poziomie kościoła dolnego trwa zbrojenie stropów nad kaplicami wokół kościoła.

Sierpień 2010 – Prace budowlane

w Centrum Wolontariatu zakończyło się pokrycie dachu blachą. W Instytucie zakończyło się wykonanie podmurówki oraz ścian działowych na poddaszu. W kościele dolnym trwają prace żelbetowe, wykonywane są elementy konstrukcyjne, belki i łuki w kościele i kryptach. W Instytucie rozpoczęła się budowa konstrukcji więźby dachowej w ostatniej, jeszcze nie zadaszonej części budynku.

Sierpień 2010 – Prace budowlane

Na poziomie kościoła dolnego trwa wylewanie stropów nad kryptami wokół świątyni. W budynku Wolontariatu nadal wykonywane są prace instalacyjne.

Wrzesień 2010 – Prace budowlane

W Centrum Wolontariatu w pełni wykonana została instalacja elektryczna. Trwa montaż okien na poziomie poddasza. W kościele dolnym przygotowywane jest sklepienie nad świątynią, w kształcie gwiazdy.

Wrzesień 2010 – Prace budowlane

W Instytucie Jana Pawła II kończy się krycie dachu.

23 października 2010 – Kamień węgielny

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia została odprawiona Msza św., po której w fundamenty wznoszonej świątyni został wmurowany kamień węgielny, poświęcony przez Ojca Świętego Benedykta XVI podczas Pielgrzymki do Polski.
Liturgii wmurowania kamienia węgielnego pod nową świątynię przewodniczył ks. kardynał Stanisław Dziwisz. Ważnym elementem uroczystości było odsłonięcie kamienia węgielnego i symboliczne wmurowanie.
Kamień węgielny został umieszczony w tylnej ścianie prezbiterium w murze świątyni dedykowanej Papieżowi Polakowi.

Październik 2010 – Mozaika zewnętrzna

Nad kamieniem węgielnym umieszczono mozaikę przedstawiającą wizerunek Ojca Świętego Jana Pawła II

Październik 2010 – Prace budowlane

Wykonano w stanie surowym – trzypoziomowy budynek Centrum Wolontariatu oraz dwa poziomy Instytutu Jana Pawła II. W Centrum Wolontariatu zakończył się montaż instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, wentylacji oraz CO. Instytucie Jana Pawła II trwają wewnętrzne prace instalacyjne.

Październik 2010 – Prace budowlane

W kościele dolnym wykonywane jest główne sklepienie nad świątynią w kształcie ośmioramiennej gwiazdy, zrealizowano ceglane sklepienia nad kaplicami i kruchtami. Pomiędzy kościołem a budynkami Centrum Wolontariatu i Instytutu gotowe są schody zewnętrzne.

Listopad 2010 – Prace budowlane

Betonowanie sklepień nad kościołem. Rozpoczęły się odwierty właściwe do pod pompy ciepła.

Listopad 2010 – Prace budowlane

W Instytucie instalowane są okna w całym budynku oraz trwają roboty tynkarskie. Na poddaszu wykonywane jest wewnętrzne ocieplenie więźby dachowej.

Grudzień 2010 – Prace budowlane

Zakończyło się wylewanie stropu głównego nad kościołem dolnym, stanowiącego jednocześnie płytę główną górnej części świątyni. W Centrum Wolontariatu nadal trwa obróbka kamienna elewacji zewnętrznej. Wewnątrz, w większości pomieszczeń wykonane zostały tynki oraz wylewki. Montowane są elementy przyłączeniowe instalacji wewnętrznych. W Instytucie zamontowano okna, w najbliższym czasie przygotowywana będzie stolarka okienna wielkogabarytowa. Trwa wykańczanie pomieszczeń wewnątrz budynku.

Grudzień 2010 – Prace budowlane

Rozpoczęło się murowanie ścian w kryptach znajdujących się wokół kościoła dolnego. Krypty poświęcone będą najbardziej znanym sanktuariom maryjnym na świecie.

14 stycznia 2011 – Beatyfikacja Jana Pawła II

Stolica Apostolska podała oficjalny termin beatyfikacji Jana Pawła II. Ks. Federico Lombardi SJ poinformował, że Ojciec Święty Benedykt XVI będzie osobiście przewodniczył uroczystościom beatyfikacyjnym swego Poprzednika na rzymskim Placu św. Piotra w Niedzielę Bożego Miłosierdzia – 1 maja 2011 roku.

Styczeń 2011 – Prace budowlane

Trwa montaż kamiennych elementów elewacji Centrum Wolontariatu. Na poziomie kościoła dolnego murowane są kaplice, jednocześnie trwa montaż elementów kamiennych.

Styczeń 2011 – Prace budowlane

Zakończyło się murowanie ceglanych ścian wewnętrznych na poziomie dolnym świątyni oraz wykonano podział na krypty i kaplice. W kaplicy kapłańskiej kończą się prace kamieniarskie, w pozostałych kryptach oraz w kaplicy relikwii rozpoczął się montaż elementów kamiennych. W kaplicy relikwii wykonano fundament pod ołtarz z relikwiarzem Jana Pawła II.

Styczeń 2011 – Prace budowlane

W Centrum Wolontariatu trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku. W Instytucie Jana Pawła II trwa przygotowywanie wylewek podłogowych oraz tynkowanie na poziomie piwnicznym.

Marzec 2011 – Prace budowlane

W Kościele dolnym Centrum Jana Pawła II kontynuowane są prace wykończeniowe. W Centrum Wolontariatu trwa montaż podwieszanych sufitów, kontynuuje się roboty fliziarskie wraz z pracami wykończeniowymi posadzek. Rozpoczął się także montaż centrali wentylacji i klimatyzacji. W Instytucie prowadzone są roboty tynkarskie, sukcesywnie wykonywane są kolejne wylewki. Kończy się montaż instalacji podtynkowych.

31 marca 2011 – Muzeum Mobilne Jana Pawła II

Uroczyste otwarcie Mobilnego Muzeum Jana Pawła II. Prezentacja nastąpiła po konferencji prasowej na Małym Rynku w Krakowie.
Wśród najcenniejszych pamiątek prezentowanych w ramach ekspozycji są m. in.: sweter – serdak, sutanna papieska i buty, piuska, narty i pióro, zegar kominkowy stojący w osobistych apartamentach Jana Pawła II w Castel Gandolfo, którego wskazówki zatrzymały się na godzinie 21.37, krzyż pektoralny ks. kard. Karola Wojtyły, różaniec, na którym modlił się Jan Paweł II, brewiarz, który odmawiał Papież, Dzienniczek Siostry Faustyny – ulubiona książka Jana Pawła II.
Projekt „Mobilnego Muzeum Jana Pawła II” jest dotowany ze środków budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

1 maja 2011 – Beatyfikacja Jana Pawła II

W ustanowione przez Jana Pawła II święto Miłosierdzia Bożego, w Watykanie o godz. 10.37, Ojciec Święty Benedykt XVI wliczył Go w poczet Błogosławionych.

Maj 2011 – Płyta nagrobna Jana Pawła II z Watykanu

W Kaplicy Kapłańskiej Centrum „Nie lękajcie się!” została zamontowana marmurowa płyta pochodząca z grobu Jana Pawła II w Rzymie. Po przeniesieniu grobu Ojca Świętego z Grot Watykańskich, płyta przekazana w darze dla krakowskiego Centrum, została przetransportowana do Krakowa.

8 czerwca 2011 – Dekret o powołaniu Sanktuarium bł. Jana Pawła II

Dekret o powołaniu Sanktuarium bł. Jana Pawła II w Krakowie został odczytany po raz pierwszy podczas konferencji w Pałacu Arcybiskupów Krakowskich przy ul. Franciszkańskiej 3. W dekrecie podkreślono, iż Centrum „Nie lękajcie się!” ma być nie tylko miejscem upamiętnienia Błogosławionego Jana Pawła II, ale również miejscem autentycznego spotkania z Jego osobą i nauczaniem.

Pierwszym Kustoszem Sanktuarium został ustanowiony Prezes Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” w Krakowie, Wikariusz Biskupi Ksiądz Prałat Jan Kabziński.

11 czerwca 2011 – Erygowanie Sanktuarium bł. Jana Pawła II/wniesienie relikwii Papieża Polaka do kościoła dolnego

Metropolita Krakowski ks. kard. Stanisław Dziwisz uroczyście erygował Sanktuarium Błogosławionego Jana Pawła II w krakowskich Łagiewnikach.
Tego dnia relikwie Ojca Świętego wprowadzono procesyjnie do Kościoła Relikwii w Centrum „Nie lękajcie się!”.
Dolna część świątyni została poświęcona oraz dedykowana Błogosławionemu Papieżowi Polakowi. Ten moment rozpoczął oficjalny kult Jana Pawła II w tym miejscu.

Sierpień 2011 – Prace budowlane

W kościele dolnym niezależnie od ruchu wiernych trwają prace wykończeniowe w kaplicach i oratoriach zlokalizowanych wokół Kościoła Relikwii. W kaplicach wykonywane są wykończenia kamieniarskie, w obejściu montowana jest marmurowa posadzka. Prowadzone są prace na poziomie kościoła górnego.

Sierpień 2011 – Prace budowlane

W Instytucie trwa etap wykończeniowy.

Sierpień 2011 – Prace budowlane

Na zewnątrz budynków wchodzących w skład kompleksu Centrum prowadzi się prace drogowe. Przed Sanktuarium Bł. Jana Pawła II wylewana jest płyta pod parking, utwardzane są drogi dojazdowe oraz wytyczane dojścia do obiektów.

28 sierpnia 2011 – Wizyta pary prezydenckiej w Sanktuarium bł. Jana Pawła II w Krakowie

W niedzielne popołudnie Prezydent Bronisław Komorowski przyjechał na spotkanie z harcerzami w miejscu Zlotu na terenie powstającego Centrum „Nie lękajcie się!”. Po uroczystym apelu para prezydencka zwiedziła Sanktuarium bł. Jana Pawła II, w którym znajdują się relikwie polskiego Papieża, pastorał w kształcie krzyża i płyta nagrobna Ojca Świętego z Grot Watykańskich Bazyliki św. Piotra w Rzymie.

12 września 2011 – Uroczystości pogrzebowe ks. kardynała Andrzeja Marii Deskura

Główne uroczystości pogrzebowe ks. kardynała Andrzeja Marii Deskura rozpoczęły się o godz. 11.00. Mszę świętą celebrował ks. kard. Franciszek Macharski, a homilię wygłosił ks. kard. Stanisław Dziwisz.
Trumnę złożono w sarkofagu w krypcie kościoła dolnego.

23 Września 2011 – Centrum Szkolenia Wolontariatu

Podczas konferencji pt. „Dobro mądrze zorganizowane”, zainaugurowało działalność Centrum Wolontariatu funkcjonujące w ramach Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”.

22 Października 2011 – Uroczystości odpustowe ku czci bł. Jana Pawła II

Pierwszą w historii Mszę św. ku czci bł. Jana Pawła II odprawił ks. biskup Jan Zając.

28 Października 2011 – Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jana Pawła II w Krakowie

Uroczysta inauguracja działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jana Pawła II w Krakowie Powstanie tego uniwersytetu to wspólna inicjatywa Gminy Wieliczka oraz Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” w Krakowie. Opiekę merytoryczną nad instytucją sprawują profesorowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Przedsięwzięciu patronuje ks. kard. Stanisław Dziwisz.

21 Stycznia 2012 – Centrum Wolontariatu/Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jana Pawła II

Ks. kardynał Stanisław Dziwisz wręczył indeksy studentom Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jana Pawła II w Krakowie oraz poświęcił budynek Centrum Wolontariatu.

Luty 2012 – Kanonizacja bł. Jana Pawła II

W Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych oficjalnie złożono dokumentację dotyczącą potrzebnego do kanonizacji Jana Pawła II przypadku uzdrowienia – podał w piątek portal Vatican Insider. Oznacza to rozpoczęcie ważnego etapu procesu kanonizacyjnego.

Maj 2012 – Kawiarnia

Na terenie Centrum Jana Pawła II ,,Nie lękajcie się!” została otwarta kawiarnia „Przystań Papieska”. Należy ona do firmy Michalscy Małgorzata Michalska.

Kwiecień 2013 – Prace budowlane – dofinansowanie

Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” podpisało umowę z Fundacją Polska Miedź z Lubina na dofinansowanie projektu pn: „Wykonanie pokrycia dachowego kościoła w Sanktuarium bł. Jana Pawła II w Krakowie powstającym w ramach kompleksu Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”.

Fundacja przeznaczyła na ten cel kwotę w wysokości 1 387 975,95 zł.

1 maja 2013 – Konsekracja ołtarza w kościele dolnym

W czasie Eucharystii ks. kardynał Stanisław Dziwisz pobłogosławił ołtarz eucharystyczny w Kościele Relikwii.

11 czerwca 2013 – Pogrzeb ks. kardynała Stanisława Nagy’ego

Pogrzeb ks. kardynała Stanisława Nagy’ego w Sanktuarium bł. Jana Pawła II. Kardynał był wybitnym teologiem i przyjacielem Jana Pawła II.

23 czerwca 2013 – Otwarcie kościoła górnego bł. Jana Pawła II / Muzeum św. Jana Pawła II

W obecności Episkopatu Polski oraz biskupów z zagranicy, Kościół dedykowany polskiemu Papieżowi został poświęcony i oddany do użytku. Kościół górny stanowi część Sanktuarium bł. Jana Pawła II.
W tym dniu wierni dziękowali za posługę Metropolity Krakowskiego ks. kardynała Stanisława Dziwisza, który przed 50-cioma laty otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Karola Wojtyły.

23 czerwca 2013 roku – na terenie Centrum – rozpoczęło swoją działalność Muzeum Archidiecezjalne Świętego Jana Pawła II – filia Muzeum Archidiecezjalnego Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie.

Czerwiec 2013 – Zmiana nazwy ulicy

Adres Sanktuarium Błogosławionego Jana Pawła II w Krakowie został zmieniony z ul. J. Marcika 3 E na ul. Totus Tuus 32, zaś adres Centrum Wolontariatu z ul. J. Marcika 3 D na ul. Totus Tuus 34.

Sierpień 2013 – Drzwi do kościoła górnego

W Sanktuarium bł. Jana Pawła II w Krakowie zamontowano drzwi wejściowe do świątyni. Odlane z brązu, ważące kilkaset kilogramów wrota to wotum wdzięczności za pontyfikat Papieża Polaka.
Same wrota mają ponad 3 metry wysokości, w sumie ważą około 600 kilogramów.
Zdobi je płaskorzeźba nawiązująca do otwarcia przez Jana Pawła II Drzwi Milenijnych. Centralną postacią jest tu rzecz jasna sam Ojciec Święty, który z uniesionym krzyżem niejako zaprasza do świątyni. Towarzyszą mu święci i błogosławieni m.in. św. Siostra Faustyna Kowalska, św. Brat Albert Chmielowski, św. Joanna Beretta Mola, bł. ks. Jerzy Popiełuszko czy sługa Boży Jerzy Ciesielski. Wszyscy wyniesieni do chwały ołtarzy przez Papieża Polaka.

30 września 2013 – Kanonizacja bł. Jana Pawła II

Papież Franciszek ogłosił podczas konsystorza w Watykanie termin kanonizacji bł. Jana Pawła II i bł. Jana XXIII – w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, 27 kwietnia 2014 roku.

4 grudnia 2013 – Prace budowlane

Na szczycie wieży widokowej sąsiadującej z Sanktuarium bł. Jana Pawła II w Centrum „Nie lękajcie się!” został zamontowany krzyż wieńczący 63-metrową budowlę. Konstrukcję wysokiego na ponad 3,5 metra i ważącego blisko 300 kg krzyża wykonano ze stali nierdzewnej, wypełniając ją kawałkami kolorowego szkła.

10 grudnia 2013 – Pamiątki

Wewnątrz kapsuł znajdujących się w podstawie krzyży na kościele i wieży, zostały umieszczone pamiątki „naszych czasów”, które mają przypominać potomnym historię i okoliczności, w których powstała budowa papieskiego Centrum. W dwóch specjalnie przygotowanych miedzianych tubach, które zamknięto w kapsułach, znalazły się gazety codzienne, monety oraz przepięknie kaligrafowane dokumenty opisujące historię Centrum oraz idee budowy. Wśród przedmiotów pojawiły się dary przekazane przez ks. Kardynała Stanisława Dziwisza, m.in. pamiątkowe złote medale papieskie: Jana Pawła II, Benedykta XVI oraz Franciszka, a także medal Metropolity Krakowskiego. Różaniec papieski ofiarowała towarzysząca przez lata Ojcu Świętemu – siostra Tobiana Sobótka. W kapsule na kościele została umieszczona złota okolicznościowa moneta z okazji beatyfikacji Jana Pawła II ufundowana przez głównego projektanta Centrum Andrzeja Mikulskiego. Architekt przekazał także dwie srebrne monety z wizerunkiem Janem Pawłem II.

27 kwietnia 2014 – Kanonizacja bł. Jana Pawła II / Muzeum Mieszkanie Wojtyłów w Krakowie

Wspólnie z pielgrzymami zgromadzonymi na Placu św. Piotra w Rzymie, kanonizację Jana XXIII i Jana Pawła II przeżywano w krakowskim Centrum „Nie lękajcie się!”.
Od godz. 10 na „Białych Morzach” trwała transmisja z Watykanu, którą licznie zgromadzeni wierni mogli oglądać na telebimach w Sanktuarium Jana Pawła II oraz na placu przed kościołem. Po homilii Papieża Franciszka została odprawiona Msza św. w kościele górnym, której przewodniczył kustosz sanktuarium ks. prałat Jan Kabziński.

Muzeum Mieszkanie Wojtyłów w Krakowie (obecnie oddział Muzeum Archidiecezjalnego) zostało otwarte dla zwiedzających.
W mieszkaniu przy ul. Tynieckiej 10 w Krakowie, Karol Wojtyła, student UJ, mieszkał z ojcem od 1938 roku do 1944 roku.

22 czerwca 2014 – Kaplica św. Jadwigi

Podczas uroczystej Mszy Świętej, bp Tadeusz Pieronek dokonał poświęcenia nowej kaplicy św. Jadwigi Królowej w Sanktuarium bł. Jana Pawła II.

25 czerwca 2014 – Organy

Podpisano umowę i rozpoczęto budowę instrumentu. Przez pierwsze kilka miesięcy tworzono projekt całego instrumentu, następnie przystąpiono do produkcji wszystkich elementów w zakładzie. Prace w zakładzie trwały około 10 miesięcy.

Maj-wrzesień 2014 – Prace budowlane

Aktualnie finalizowane są prace przy budowie stanu surowego Muzeum. W budynku trwają prace dekarskie oraz murowana jest przylegająca do niego wieża, usytuowana analogicznie do sąsiednich obiektów.

13 maja 2015 – Sutanna papieska z momentu zamachu

W dniu 34. rocznicy zamachu na życie Ojca Świętego Jana Pawła II, Jego osobisty sekretarz kard. Stanisław Dziwisz przekazał do Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Krakowie bezcenną relikwię. Jest to naznaczona krwią sutanna, w którą święty Jan Paweł II ubrany był 13 maja 1981 r. W tym dniu podczas audiencji generalnej na Placu św. Piotra zamachowiec Mehmed Ali Agca próbował zabić papieża.
Podczas konferencji prasowej, kardynał Dziwisz opowiadał o tej bolesnej chwili sprzed 34. laty. „Papież stracił wtedy 3/4 krwi, był nieprzytomny. W końcu lekarze powiedzieli, że trzeba udzielić ostatniego namaszczenia” – wspominał Metropolita Krakowski. Ta relikwia – mówił hierarcha – jest także znakiem cudu uratowania Jego życia. Matka Boża z Fatimy ocaliła Jego życie”.

Po konferencji prasowej udostępniono miejsce, w którym znajduje się relikwia. W odsłonięciu uczestniczyła także siostra Tobiana, która sutannę w dniu zamachu przywiozła ze szpitala do Watykanu. „Trudno było dłużej trzymać ją w domu. Niech ona będzie świadkiem tego zamachu, ale i świadkiem wielkości Jana Pawła II – mówił kardynał.

Obecnie bezcenna relikwia znajduje się w szklanej gablocie w Kościele Górnym Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Krakowie.

W dniu rocznicy zamachu na życie Papieża Polaka, przybyli świadkowie tego bolesnego wydarzenia, a zarazem najbliżsi współpracownicy papieża: papieski fotograf Arturo Mari oraz kamerdyner papieski Angelo Gugel. W modlitwie przy relikwiach świętego Jana Pawła II towarzyszyła im siostra Tobiana.

Lipiec 2015 – Prace budowlane

Prace w budynku Muzeum. Wewnątrz nowego budynku rozpoczął się montaż stolarki okiennej oraz ślusarki drzwiowej. Równocześnie trwają prace przy wykonaniu instalacji wodno-kanalizacyjnej. Ponadto wykonywane są także prace związane z montażem instalacji elektrycznej. Na zewnątrz postępują prace przy wykonywaniu elewacji budynku, oraz trwa układanie kostki brukowej na placu przed kościołem.

14 listopada 2015 – Pieta Smoleńska

W Sanktuarium św. Jana Pawła II uroczyście odsłonięto i poświęcono „Pietę Smoleńską”. Dar mieszkańców Krakowa w hołdzie ofiarom Katynia i Smoleńska zawisł w jednej z krucht wejściowych do Dolnego Kościoła.

18 listopada 2015 – Ikona Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

Została uroczyście poświęcona ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy – napisana specjalnie dla papieskiego Sanktuarium z racji niedawnej inauguracji nabożeństw ku Jej czci.

12 grudnia 2015 – Brama Miłosierdzia w Sanktuarium św. Jana Pawła II

Po procesyjnym dojściu do głównych drzwi papieskiego Sanktuarium, nad którymi znajduje się łaciński napis „Porta Misericordiae”, Metropolita Krakowski ks. kardynał Stanisław Dziwisz uroczyście otworzył je przechodząc przez Bramę Miłosierdzia wraz z towarzyszącymi mu biskupami, kapłanami, siostrami zakonnymi i tłumnie zgromadzonymi uczestnikami Mszy świętej.

8 lutego 2016 – Organy

Rozpoczęto instalację instrumentu w świątyni. Prace montażowe trwały 7 tygodni, a kolejne 6 poświęcono intonacji i strojeniu.

2 kwietnia 2016 – Prace budowlane

W wigilię Święta Bożego Miłosierdzia została udostępniona dla zwiedzających wieża widokowa przy Sanktuarium Świętego Jana Pawła II.
Budowa wieży trwała półtora roku. W jej górnej części umieszczono cztery dzwony, które zapraszają na uroczystości do Sanktuarium od początku jego istnienia. Największy z nich – ważący 1,5 tony został nazwany imieniem św. Andrzeja Boboli. Kolejne trzy to „św. Jan Apostoł”, św. Józef” oraz „Tu es Petrus”.

12 kwietnia 2016 – Mozaiki – kościół górny

„Centro Aletti” rozpoczęło pracę związaną z wykonaniem III części mozaik w papieskim Sanktuarium. Ostatnia część dekoracji obejmie pokrycie kaplic za prezbiterium oraz bocznych kaplic na tyłach kościoła.

17 kwietnia 2016 – Kruchta bracka w Sanktuarium św. Jana Pawła II

Po Mszy św. Metropolita Krakowski poświęcił kruchtę ufundowaną przez krakowskie Bractwo Kurkowe jako znak pamięci o związkach Bractwa ze świętym papieżem.

20 maja 2016 – Symbole Światowych Dni Młodzieży w Krakowie

W Archidiecezji Krakowskiej rozpocznie się peregrynacja Symboli ŚDM – Krzyża oraz Ikony Matki Bożej Salus Populi Romani – i potrwa aż do samych wydarzeń ŚDM. Peregrynację rozpocznie uroczysta inauguracja w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie. Symbole zostaną wniesione do sanktuarium, gdzie o godz. 17.00 rozpocznie się uroczysta msza święta, podczas której homilię wygłosi ks. kard. Stanisław Dziwisz. Po mszy świętej będzie możliwość uczczenia krzyża.

10 czerwca 2016 – Pomnik św. Jana Pawła II

W dniu dzisiejszym figura św. Jana Pawła II autorstwa krakowskiego rzeźbiarza Władysława Dudka została przetransportowana z pracowni artysty i ustawiona na placu przed kościołem.
Wykonana z brązu monumentalna rzeźba wysokości 3,5 m przedstawia św. Jana Pawła II podpierającego się krzyżem pastoralnym i zmierzającego w kierunku Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Podążającemu skalistą drogą pasterzowi towarzyszy mała owca.

12 czerwca 2016 – Pomnik św. Jana Pawła II

Po Mszy św. Ks. kardynał Stanisław Dziwisz poświęcił pomnik św. Jana Pawła II, który został ustawiony na placu przed Sanktuarium.

14 czerwca 2016 – Organy

Odbył się oficjalny odbiór instrumentu przeprowadzony przez Archidiecezjalną Komisję Muzyki Kościelnej w Krakowie. Instrument uzyskał bardzo pozytywne opinie.

14 lipca 2016 – Most Miłosierdzia

Ks. kardynał Stanisław Dziwisz poświęcił „Most Miłosierdzia” czyli kładkę łączącą dwa sanktuaria – Sanktuarium Bożego Miłosierdzia z Sanktuarium św. Jana Pawła II.

25 lipca 2016 – Park Miłosierdzia

Na terenie Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” otworzono „Park Miłosierdzia”. Symbolicznemu otwarciu przewodniczyła premier Beata Szydło.
Podczas otwarcia Parku Miłosierdzia nastąpiło odsłonięcie pamiątkowego obelisku na pamiątkę tego wydarzenia, zaś metropolita krakowski poświęcił go i sadzonki kilku cisów. Następnie wspólnie z panią premier i wolontariuszami ŚDM zasadził dwa cisy.

30 lipca 2016 – Światowe Dni Młodzieży – Papież Franciszek w Sanktuarium św. Jana Pawła II

Papież przyjechał do Sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Morzach, które stanowi część papieskiego Centrum św. Jana Pawła „Nie lękajcie się!”. W świątyni zebrało się ok. 2 tys. osób, na dziedzińcu kolejne 5 tys. kapłanów, którzy razem z papieżem celebrowali Eucharystię oraz 20 tys. osób świeckich na błoniach przed świątynią. Franciszek ofiarował sanktuarium kielich i ornat. Tuż przed opuszczeniem świątyni modlił się przy relikwiach krwi świętego papieża Polaka.

13 sierpnia 2016 – Kopia obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej w Kaplicy Kapłańskiej

Kopia słynącego łaskami wizerunku Matki Bożej z Kalwarii Zebrzydowskiej została umieszczona nad tabernakulum w Kaplicy Kapłańskiej i poświęcona przez ks. kardynała Stanisława Dziwisza.

16 września 2016 – Relikwie św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego

Biskup Jan Szkodoń przewodniczył uroczystej Mszy św., podczas której zostały wniesione do naszej świątyni relikwie św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego.

20 września 2016 – Zmiana siedziby Centrum Jana Pawła II

Siedziba biura Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” została przeniesiona pod adres: 30-610 Kraków, ul. Totus Tuus 34 do budynku Centrum Wolontariatu.

16 października 2016 – Konsekracja Kościoła ku czci św. Jana Pawła II

Stanisław Dziwisz.
W procesji wejścia zostały wniesione relikwie św. Jana Pawła II – patrona świątyni. Następnie kustosz sanktuarium ks. Jan Kabziński przekazał ukończoną budowlę Metropolicie Krakowskiemu.
W czasie procesji z darami do ołtarza przyniesiono chleb i wino. Ministrowie z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ofiarowali dla sanktuarium kielich mszalny – dar od Rządu RP. Siostry sercanki przyniosły do ołtarza trzy ornaty dla budujących się na Ukrainie kościołów – jest to dawny zwyczaj dzielenia się przez świątynie już wybudowane z tymi, które jeszcze powstają.
Na zakończenie uroczystości Metropolita Krakowski, wszyscy biskupi, a także Przezes Rady Ministrów, ministrowie, Prezydent Krakowa, Wojewoda Małopolski i architekt podpisali akt konsekracji kościoła.

Poświęcenie organów przez ks. kardynała Stanisława Dziwisza.

Styczeń-Grudzień 2017 – prace budowlane – budynek Muzeum

Na początku roku w obiekcie zostało uruchomione ogrzewanie podłogowe, przeprowadzono rozruch instalacji oraz wygrzewano wykonane wcześniej wylewki. W holu wejściowym zakończyły się rozpoczęte rok wcześniej prace przy wyłożeniu ścian wewnętrznych cegłą klinkierową. Zwieńczeniem działań było umieszczenie kamiennej płyty z herbem Jana Pawła II na frontowej ścianie elewacji. Niedługo potem wyłożono cegłą sąsiadującą z holem klatkę schodową wokół szybu windowego. Na bieżąco prowadzone były prace przy instalacjach elektrycznych oraz instalacji wentylacji i klimatyzacji. Zakończono większość prac w sali konferencyjno-bankietowej na parterze. W całym budynku zostały wymalowane klatki schodowe oraz rozpoczęło się malowanie pozostałych części obiektu. W ciągu roku instalowano także ostatnie brakujące elementy stolarki drzwiowej i okiennej. Na zewnątrz wykonano bramę wjazdową do dziedzińca wewnętrznego oraz bramy do garaży, a także wykonano pokrycie kamienne schodów prowadzących z dolnego dziedzińca do górnego patio. Na ścianach przylegających do schodów została ukończona elewacja z cegły klinkierowej. W bezpośrednim otoczeniu obiektu została ukończona droga dojazdowa oraz parking od strony parku. Budowa ogólnodostępnych toalet. W parku, za budynkiem Muzeum, w miejscu przygotowanych wcześniej alejek, zostały zainstalowane stacje drogi krzyżowej pochodzące ze Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku.

23 lipca 2017 – Relikwie św. Charbela

Przywiezione przez pielgrzymów z Libanu relikwie I stopnia (ex ossibus) zostały dzisiaj uroczyście wprowadzone do sanktuarium podczas Mszy św.
Od tego momentu, każdego 28. dnia miesiąca o godz. 17.00 odbywa się Msza św. wotywna i nabożeństwo ku czci św. Charbela.

12 sierpnia 2017 – Mozaika – kościół dolny

Uroczyste poświęcenie mozaiki przedstawiającej wizerunek św. Jana Pawła II spoglądającego na łaskami słynącą figurę Matki Bożej z Lewoczy. W tle Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, którą w 1995 roku odwiedził Ojciec Święty. Projekt mozaiki przygotował włoski artysta Albano Poli w swojej pracowni w Weronie.

4 listopada 2017 – Kaplica św. Zesłańców i Męczenników Wschodu

Została poświęcona kaplica św. Zesłańców i Męczenników Wschodu znajdująca się w Kościele Relikwii Sanktuarium św. Jana Pawła II. Mszy św. przewodniczył arcybiskup Józef Michalik.

3 lutego 2018 – Mozaika – kościół dolny

Ks. kardynał Stanisław Dziwisz poświęcił mozaikę – ikonę Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
W zeszłym roku, a dokładnie w dniu bł. Piusa IX, który ponad 150 lat temu zlecił upowszechnianie tej ikony, jakby wynosząc ją z rzymskiego sanktuarium na cały świat, otrzymaliśmy informację, że znalazł się darczyńca, który ufunduje mozaikę Matki Bożej Nieustającej Pomocy do Kościoła Relikwii naszego Sanktuarium. Projekt wizerunku Madonny został przesłany do włoskiego artysty Albano Poli, który przygotował dzieło w formie mozaiki.

10 maja 2018 – Most Miłosierdzia

Most Miłosierdzia łączący papieskie Sanktuarium na Białych Morzach z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach nie będzie dostępny dla ruchu pieszego do II kwartału 2020 r.

12 maja 2018 – Mozaiki – kościół dolny

Ks. kardynał Stanisław Dziwisz poświęcił dwie nowe mozaiki w kościele dolnym Sanktuarium: pierwszą ukazującą Ojca Świętego z Matką Bożą jako Matką Kościoła (łac. Mater Ecclesiae) oraz drugą ukazującą Jana Pawła II modlącego pod figurą Matki Bożej Fatimskiej. Poświęcenie odbyło się podczas Mszy św. z udziałem fundatorów i pielgrzymów ze Stanów Zjednoczonych.

21 września 2018 – Wystawa „Karol Wojtyła Trentino”

Arcybiskup Marek Jędraszewski, w obecności prezesa Centrum Jana Pawła II oraz przedstawicieli władz Trentino, otworzył wystawę „Karol Wojtyła Trentino”. Uroczystość rozpoczęła się od wspólnej modlitwy w Kaplicy Kapłańskiej, w której znajdują relikwie świętego papieża.

Wystawa znajdująca się w Muzeum na Białych Morzach ma na celu przypominanie papieskich wizyt na terytorium Autonomicznej Prowincji Trento, gdzie Jan Paweł II odpoczywał na łonie natury i jeździł na nartach, a także przyrody regionu, jego kultury, tradycji, historii i folkloru. Ekspozycja liczy 390 m² i powstała m.in. przy udziale rzemieślników z Trentino oraz przy użyciu materiałów pochodzących z tej okolicy.

16 października 2018 – Wystawa „Nasz Papież”

Z okazji 40. rocznicą wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową i 60-lecia Jego sakry biskupiej w siedzibie Muzeum Jana Pawła II otwarta została wystawa „Nasz Papież”.

10 kwietnia 2019 – Odwołanie Prezesa Centrum Jana Pawła II

Decyzją metropolity krakowskiego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, ks. prałat Jan Kabziński został odwołany z funkcji Prezesa Zarządu Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”.

12 kwietnia 2019 – Nowy Zarząd Centrum Jana Pawła II

Arcybiskup Marek Jędraszewski metropolita krakowski zdecydował, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzorującej, powołać trzyosobowy zarząd Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”, który przejmie obowiązki dotychczasowego prezesa. W skład zarządu weszli: ks. Mateusz Hosaja – prezes oraz członkowie: ks. prał. Grzegorz Szewczyk i mgr inż. Piotr Markiewicz.

Czerwiec 2019 – Mozaiki

Do czerwca 2019 roku wykonano mozaiki w trzech kaplicach za prezbiterium, które przypominają miejsca związane z życiem Jezusa Chrystusa: Betlejem, Nazaret i Golgotę. Kaplice te zostały ufundowane przez Komisariat Ziemi Świętej.

28 czerwca 2019 – Ikona św. Charbela

Podczas Mszy św. odbyło się poświęcenie nowej ikony przedstawiającej św. Charbela.

1 lipca 2019 – Mozaika – kościół dolny

Odbyło się poświęcenie, znajdującej się w kościele relikwii, mozaiki wykonanej w 20 rocznicę pobytu Jana Pawła II w tym kraju. Przedstawia ona wizerunek Matki Bożej, Królowej Chorwatów z Sanktuarium Mariji Bistricy, u boku znajduje się bł. kard. Alojzije Stepinac. Podczas uroczystości oprócz grupy przedstawicieli wspominanego kraju obecny był również Ambasador Republiki Chorwacji Tomislav Vidosević oraz konsul honorowy Paweł Włodarczyk.

1 marca 2020 – Muzeum św. Jana Pawła II

Decyzją księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, Metropolity Krakowskiego, od 1 marca 2020 roku bezpośrednią opiekę nad Muzeum Jana Pawła II oraz powierzonymi zbiorami sprawuje Centrum Świętego Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” w Krakowie.