RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 u. 1 Dekretu KEP oraz art. 13 u. 1 i 2 RODO, pragniemy poinformować, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” z siedzibą przy ul. Totus Tuus 34, 30-610 Kraków. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wynikającym z przedmiotu prowadzonej korespondencji, w tym związanym z obsługą niniejszego zapytania oraz realizacją zadań właściwych działalności podejmowanej przez Centrum Jana Pawła II wedle następujących podstaw prawnych:

-art. 6 u.1. lit. f)  RODO LUB art. 7 u.1 pkt.6) Dekretu KEP (w przypadku incydentalnych wiadomości – prowadzenie korespondencji w tym udzielania odpowiedzi na wysyłane do administratora wiadomości, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu)

– art. 6 u.1 lit. c) RODO LUB art. 7 u.1. pkt 3 Dekretu KEP (w przypadku wiadomości prowadzących do uruchomienia procedury wynikającej z obowiązków kanonicznych lub świeckich)

– art. 6 u.1 lit. b) RODO LUB art. 7 u.1. pkt 2 Dekretu KEP (w przypadku wiadomości mailowych związanych lub zmierzających do zawarcia umowy z Kurią/Archidiecezją lub podległym jej wydziałem/jednostką)

– art. 6 u.1 lit. a) RODO LUB art. 7 u.1. pkt 1 Dekretu KEP – w zakresie innych danych osobowych przywołanych w korespondencji przez adresata z własnej inicjatywy i w zakresie niemieszczącym się we wskazanych powyżej podstawach

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Archidiecezji Krakowskiej w sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony Pani/Pana danych jest możliwy poprzez adres e-mail: centrum@janpawel2.pl Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą w przypadkach uzasadnionych właściwością sprawy podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych oraz stosowne osoby, podmioty, urzędy, organy rządowe i samorządowe, określone przepisami ustaw związanych z dokonywanymi czynnościami. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji danego zadania oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa; nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza przypadkami realizacji działalności misyjnej Kościoła bądź zadań zleconych przez Stolicę Apostolską).
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych – przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z RODO, w szczególności z art. 17 ust. 3 RODO; Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy. W przypadku danych osobowych związanych z działalnością kanoniczną Kościoła Katolickiego, właściwym organem nadzoru jest Kościelny Inspektor Ochrony Danych, Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa, kiod@episkopat.pl, natomiast w przypadku danych związanych z pozostałą działalnością: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.