I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem Danych Osobowych w związku z korzystaniem z portali internetowych działających pod adresami internetowymi: www.janpawel2.pl; www.cjanpawel2.pl; www.sjanpawel2.pl; www.mjanpawel2.pl, jest kościelna osoba prawna pod firmą Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”, adres: ul. Totus Tuus 34, 30-610 Kraków, wpisana do rej, NIP: 676 – 231 – 30 – 02, REGON: 120197018, zwany w dalszej części: „Administratorem”.

 1. Pani/Pana Dane Osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego w dalszej części: „RODO”.

II. PODSTAWY PRAWNE, CELE I ZASADY PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH W SERWISIE

 1. Administrator przetwarza Pani/Pana Dane Osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług oferowanych przez Serwis.
 2. Pani/Pana Dane Osobowe są przetwarzane są przez Administratora:

 3. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie sprzedaży detalicznej Towarów za pośrednictwem sieci Internet – podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym przypadku przetwarzamy Dane Osobowe przez czas obowiązywania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;

 4. W celu rozpatrywania skarg i reklamacji związanych z zawieranymi Transakcjami – podstawą przetwarzania Danych Osobowych jest niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w tym przypadku przetwarzamy Dane Osobowe przez rok od upływu okresu rękojmi lub zrealizowaniu przez Ciebie uprawnień z niej wynikających;

 1. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (tj. ochrona swoich praw; art. 6 ust. 1 lit. f RODO); w tym przypadku przetwarzamy Dane Osobowe do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;

 1. W celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (tj. analiza aktywności osób korzystających
  z Serwisu, a także ich preferencji w celu poprawy funkcjonalności Serwisu; art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym przypadku Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie dodatkowej podstawy prawnej (np. pozwalającej na przetwarzanie Danych Osobowych w celu wykonania umowy) – w razie gdy Administrator utraci tą podstawę, Dane Osobowe zostaną zanonimizowane;

 1. W celu realizacji obowiązku ustawowego ciążącego na Administratorze, wynikającego w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów
  o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); w tym przypadku Dane Osobowe są przetwarzane do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych;

 1. W celach marketingowych Administratora:

a. jeżeli działania marketingowe prowadzone są bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej, podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora związany z promocją prowadzonej działalności (art. 6 ust. 1 lit f RODO w zw. z motywem 43 RODO), Dane Osobowe są przetwarzane do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu;

b. jeżeli działania marketingowe prowadzone są z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, podstawę prawną przetwarzania stanowi zgoda na takie działania (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz przepisy innych aktów prawnych wymagających takiej zgody); Dane Osobowe są przetwarzane do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody.

3. Administrator może przetwarzać Twoje następujące Dane Osobowe:

a. Imię i Nazwisko,

b. Adres zamieszkania,

c. Telefon,

d. Adres E-mail,

e. Adres IP

f. Kwoty darowizny

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, Administrator będzie przetwarzał dodatkowo:

a. nazwę firmy,

b. numer Identyfikacji Podatkowej (NIP).

 

Zakres wskazanych danych jest zgodny z zasadą adekwatności. Brak wskazania powyższych danych uniemożliwia korzystanie z usług Serwisu.

 1. Po upływie okresu przetwarzania, Twoje Dane Osobowe są niezwłocznie usuwane lub anonimizowane.

 2. W związku z realizacją Transakcji, Twoje dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym odbiorcom, w szczególności podmiotom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom prowadzącym działalność kurierską lub pocztową, bankom i operatorom płatności, podmiotom świadczącym usługi księgowe, agencjom marketingowym oraz podmiotom powiązanym z Administratorem.

 1. W przypadku zgłoszenia udzielania informacji dotyczących osoby korzystającej
  z Serwisu przez właściwy organ lub osobę trzecią, Administrator udostępni Twoje Dane, jeżeli taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa.

 2. Administrator nie przekazuje Twoich Danych Osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

III. Dane Darczyńców i osób wspierających Centrum Jana Pawła II “Nie lękajcie się!”

 1. Centrum Jana Pawła II “Nie lękajcie się!” może Pani/Pan wspierać finansowo oraz rzeczowo. Darowizny pieniężne możesz przekazać przelewem tradycyjnym lub poprzez system płatności Przelewy24/Dotpay/eCard oraz system obsługujący płatności online a także za pośrednictwem kart płatniczych, na rachunek bankowy Centrum Jana Pawła II.

 2. Gdy przekazuje Pani/Pan darowiznę Centrum Jana Pawła II za pośrednictwem przelewu bezpośredniego na rachunek bankowy to przetwarzamy dane osobowe przekazane nam przez bank czyli: imię, nazwisko, numer rachunku, kwotę darowizny, adres, tytuł przelewu. Jest to niezbędne do wykonania umowy darowizny i wypełnienia obowiązków, które ciążą na Centrum Jana Pawła II (m.in. na podstawie przepisów dotyczących rachunkowości).

 3. Jeżeli poda Pani/Pan dane w tytule przelewu (np. adres e-mail) będziemy je przetwarzać na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu wysłania Pani/Panu podziękowania za wsparcie. W tym samym celu wykorzystujemy adresy
  z przelewów bankowych osób przekazujących nam darowizny. Kilka razy w roku (nie więcej jednak jak 4 razy) wysyłamy Darczyńcom np. podziękowania za wsparcie Centrum Jana Pawła II

 4. Jeżeli nie chcesz takiej formy kontaktu ze strony Centrum Jana Pawła II, prosimy
  o umieszczenie w tytule przelewu „Nie chcę korespondencji”. Możesz też wysłać swój sprzeciw na adres: centrum@janpawel2.pl. Możemy też przekierować korespondencję na inny adres niż na przelewie lub kontaktować się z Tobą w wersji elektronicznej – w takiej sytuacji wpisz swój adres e-mail w tytule przelewu lub skontaktuj się z nami.

 5. Gdy Pani/Pan przekazuje Centrum Jana Pawła II darowiznę za pomocą Przelewy24/Dotpay/eCard prosimy o podanie imienia, nazwiska, by wiedzieć, z kim zawieramy umowę (np. by móc wystawić zaświadczenie do odliczenia darowizny od podatku lub zwrócić wpłacone pieniądze), kwoty darowizny oraz adresu e-mail, który jest niezbędny do obsługi płatności przez platformę oraz system CRM. Jest to niezbędne by zrealizować umowę darowizny oraz wypełnić ciążące na Centrum Jana Pawła II obowiązki prawne. Podanie danych jest dobrowolne, ale wymagane i konieczne do przekazania darowizny.

 6. Może Pani/Pan również przekazać Centrum Jana Pawła II dodatkowe dane takie jak adres korespondencyjny. Adres e-mail oraz adres korespondencyjny (jeżeli zostanie podany) posłuży nam do potwierdzenia wykonania przelewu oraz podziękowania za udzielone wsparcie. Jeżeli nie życzysz sobie podziękowań – zaznacz odpowiednie pole w formularzu darowizny (jeżeli jest dostępne) lub skontaktuj się z nami: tel. +48 12 257 53 06, mail: centrum@janpawel2.pl

 7. Dane osób, które przekazują nam wsparcie przetwarzamy przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym w systemie CRM odnotowaliśmy ostatnią interakcję z daną osobą (np. przekazanie darowizny, rezygnacja z newslettera, udział lub rejestracja w wydarzeniu, który wymaga rejestracji, kontakt e-mail).

IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

Administrator nie przetwarza Pani/Pana danych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

V. UPRAWNIENIA

 1. Zgodnie z przepisami RODO, przysługują Ci następujące prawa związane z kontrolą przetwarzania Pani/Pana Danych Osobowych:
  a) prawo dostępu do treści Danych Pani/Pana Osobowych (m. in. uzyskania informacji jakiego rodzaju Dane Osobowe są przetwarzane przez Administratora, otrzymania kopii swoich Danych Osobowych);
  b) prawo żądania poprawienia, uaktualnienia lub sprostowania Pani/Pana Danych Osobowych;
  c) prawo żądania usunięcia Pani/Pana Danych Osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane; niezależnie od powyższego przysługuje ci możliwość usunięcia konta w Serwisie (nie jest to jednak równoznaczne z usunięciem Twoich Danych Osobowych);
  d) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (np. w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana Danych Osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony Danych Osobowych);
  e) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana Danych Osobowych;
  f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie następuje na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub w celu marketingu bezpośredniego.

Jeżeli Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, przysługuje Pani/Panu:

 

g) prawo do wycofania zgody w dowolnej chwili;

h) prawo do przenoszenia Pani/Pana Danych Osobowych.

W celu realizacji swoich uprawnień, skontaktuj się z Administratorem za pośrednictwem kanałów komunikacji wskazanych w pkt. VIII: „Dane Kontaktowe”.

VI. PLIKI COOKIES

 

 1. Serwis korzysta z informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym (np. w pamięci komputera) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 3. Pliki cookies są wykorzystywane w celu:

a) identyfikacji Twojej osoby w Serwisie;

b) zapamiętywania Towarów w Koszyku;

c) zapamiętywanie danych osobowych w Serwisie

d) dostosowywania zawartości Serwisu do Twoich indywidualnych preferencji (np. układ strony);

e) prowadzenie anonimowych statystyk pozwalających Administratorowi poprawić funkcjonalność Serwisu.

 1. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje cookies: cookies stałe, cookies sesyjne, reklamowe, funkcjonalne oraz związane z bezpieczeństwem.
 2. Występują przypadki, w których oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym. Możliwe jest w każdym czasie dokonanie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie. Pliki cookies wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące ustawień plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych powinny być dostępne są w sekcji „pomoc” (lub innej podobnej) przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach:

· przeglądarka Internet Explorer:

· https://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-10/edge-privacy-faq

· przeglądarka Chrome:

· https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=plX

· przeglądarka Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

· przeglądarka Opera:

· https://support.norton.com/sp/pl/pl/home/current/solutions/v57840314_NortonM_Retail_1_pl_pl

· przeglądarka Microsoft Edge:

· https://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-10/edge-privacy-faq

· Safari:

· https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US

VII. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator zapewnia odpowiednie środki bezpieczeństwa, w celu zapewnienia, że Dane Osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator podejmuje wszelkie działania, aby podmioty współpracujące z nim dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, w każdym przypadku gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

W szczególności są to następujące środki bezpieczeństwa:

 1. zabezpieczenie danych przed nieuprawnionym dostępem;
 2. certyfikat SSL.

VIII. DANE KONTAKTOWE

 1. W przypadku wszelkich pytań, wniosków i próśb dotyczących Pani/Pana Danych Osobowych lub chęci skorzystania z określonego uprawnienia może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem, w jednej z poniżej wskazanych form:
  CENTRUM JANA PAWŁA II „Nie lękajcie się!” w Krakowie

adres korespondencyjny: ul. Totus Tuus 34, 30-610 Kraków

e-mail: administracja@janpawel2.pl i centrum@janpawel2.pl

telefon: +48 12 257 53 06

 1. Administrator zastrzega sobie prawo realizacji Twoich uprawnień związanych
  z przetwarzaniem Danych Osobowych po pozytywnym zweryfikowaniu Pani/Pana tożsamości.

IX. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Administrator dąży zapewnienia aktualności niniejszej Polityki Prywatności i jej aktualizacji w przypadku zmiany przepisów prawa, orzecznictwa sądowego, wytycznych organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami przetwarzania danych osobowych, wprowadzenia Kodeksów Dobrych Praktyk (jeżeli Administrator będzie związany takimi kodeksami), zmiany technologii, sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania Danych Osobowych.