Przy papieskim Sanktuarium działają Skauci Europy. Jest to skrócona nazwa „Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego »Zawisza« Federacji Skautingu Europejskiego”. Grupa realizuje oryginalną metodykę skautową generała Baden Powella, ubogaconą o aspekt katolicki, zgodnie z zamysłem Sługi Bożego o. Jakuba Savina SJ, poprzez życie na łonie natury, naukę samodzielności i zaradności.

Grupa „Skauci Europy” jest stowarzyszeniem wiernych na prawie papieskim. Jest to ruch jednoczący młodych z różnych krajów Europy, mający te same oznaczenia, prawo, mundury, teksty podstawowe, pedagogikę. Został on powołany do istnienia przez młodych Niemców, katolików i protestantów, w 1956 roku w Kolonii.

Wszystkie podejmowane w ramach tego ruchu działania zmierzają do jednego celu: pomóc młodemu człowiekowi odkryć Boga w pięknie stworzenia, a tym samym pomóc mu dążyć do realizacji osobistego rozwoju w pięciu dziedzinach: zdrowie i sprawność fizyczna, zmysł praktyczny, kształcenie charakteru, zmysł służby, życie religijne.

Skauci Europy dzielą się na dwa nurty: męski i żeński oraz na trzy gałęzie:

  • Gałąź żółta – „wilczki” (9-12 lat). Dzieci poprzez życie w gromadzie i zabawę uczą się nawiązywać relacje z rówieśnikami oraz przybliżają się do Pana Boga.
  • Gałąź zielona –„harcerki i harcerze” (12-17 lat). To drużyny młodych Skautów, którzy poprzez wspólną grę, przygodę, życie w kilkuosobowych grupach – zastępach uczą się współpracy, ćwiczą zdrowie, charakter, zmysł praktyczny, rozwijają ducha służby.
  • Gałąź czerwona – „przewodniczki i wędrownicy” (powyżej 17 lat). To dorośli, którzy poprzez swoje zaangażowanie służą młodszym siostrom i braciom w ruchu. Kobiety formują się w Ogniskach Przewodniczek, a mężczyźni w Kręgach Wędrowników.

Przy Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie na „Białych Morzach”, skauci oprócz spotkań na zbiórkach formacyjnych (odbywających się zazwyczaj w soboty), w drugą niedzielę miesiąca o godz. 11 na Mszy św. dla szczepu i agapie wraz z rodzicami podejmują posługę liturgiczną przy ważnych uroczystościach oraz pełnią funkcje służebne i porządkowe. Zgodnie ze statutowym zawołaniem „Ad Mariam Europa!” zabiegają, aby za pośrednictwem Maryi Europa zmierzała ku Chrystusowi.

Duszpasterzem i opiekunem przy sanktuarium jest ks. Sebastian Kozyra

Zapraszamy wszystkich chętnych.

Chłopcy:

– Szczep Krakowski Bł. ks. Jerzego Popiełuszki

  • Gromada
  • Drużyna

Dziewczęta:
– Szczep Krakowski św. Matki Teresy z Kalkuty

  • Gromada
  • Drużyna