Anastasis

To przestrzeń modlitwy dla osób zranionych wykorzystaniem seksualnym w dzieciństwie

lub w młodości dla ich rodzin, bliskich, osób wspierających

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Kontemplacja Boskiego Oblicza z Manoppello

Możliwość umówienia się na rozmowę z duszpasterzem osób pokrzywdzonych

 

Maryjo, pomóż osobom skrzywdzonym odzyskać prawdziwy obraz Boga – Miłosiernego Ojca.

Pomóż zobaczyć w Jezusie Chrystusie prawdziwe Oblicze Boga:

ubiczowane, poranione, na którym widać ślady męki, cierpienia i bólu,

a jednocześnie Oblicze Zmartwychwstałego,

na którym widać rany, już zabliźnione.

Niech Zmartwychwstanie Twojego Syna

będzie dla osób zranionych w Kościele drogą do ich

zmartwychwstania

Miejsce:

kaplica Najświętszego Sakramentu w Kościele Górnym (z przodu, w prawej nawie kościoła)

Czas:

10 stycznia, 14 lutego, 14 marca, 11 kwietnia, 9 maja, 13 czerwca, 11 lipca, 8 sierpnia, 12 września, 10 października, 14 listopada, 12 grudnia

godz. 19.00

 

 

Duszpasterz pokrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym przez osoby duchowne w Archidiecezji Krakowskiej:

ks. Artur Chłopek
Sanktuarium św. Jana Pawła II
ul. Totus Tuus 32, 30-610 Kraków
tel. +48 501 080 312
duszpasterz.ochronadziecka@diecezja.pl

Materiały do pobrania


Centrum formacji służby liturgicznej Archidiecezji Krakowskiej

Kurs Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej

Zgodnie z dekretem obowiązującym w naszej Archidiecezji wiek mężczyzn, których księża proboszczowie mogą przedstawić do przygotowania dla podjęcia tej posługi został określony na 25 do 65 lat.

Kandydaci

Kościół stawia nadzwyczajnym szafarzom Komunii św. wysokie wymagania. Winni oni wyróżniać się dojrzałością wiary, zdrową pobożnością eucharystyczną i intensywnym życiem sakramentalnym, wzorowym życiem moralnym i solidnością w życiu małżeńskim, rodzinnym, zawodowym i sąsiedzkim oraz odpowiednimi kwalifikacjami intelektualnymi, sprawnością psychiczną i fizyczną, aktywnym uczestnictwem w życiu parafialnym, poważaniem u wiernych, a także innymi pozytywnymi cechami charakteru, takimi jak otwarta i służebna postawa wobec drugich, serdeczność i łatwość nawiązywania kontaktu z chorymi i ludźmi w podeszłym wieku. By uniknąć podejrzenia o niską motywację, nadzwyczajni szafarze Komunii św. nie mogą być jednocześnie politykami, biznesmenami ani tzw. działaczami społecznymi o wątpliwej moralności.

Kurs obejmuje siedem zjazdów formacyjno – dydaktycznych i trzydniowe rekolekcje.

Formacja

Przedłużenie misji na kolejny rok dla posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. w Archidiecezji Krakowskiej będzie odbywało się na podstawie przedłożonej opinii ks. proboszcza i udziału w rekolekcjach.

Formacja stała odbywa się przede wszystkim w parafii, w której nadzwyczajny szafarz Komunii św. spełnia swą posługę. Poza tym jest zobowiązany raz w roku uczestniczyć w rekolekcjach prowadzonych specjalnie dla nich, uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych nadzwyczajnych szafarzy w rejonie (jesienią i na wiosnę), uczestniczyć w diecezji w Pielgrzymce do grobu patrona nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. Archidiecezji Krakowskiej św. Stanisława Kazimierczyka – 5 maja (w liturgiczne wspomnienie), w procesji św. Stanisława z Katedry na Wawelu na Skałkę, Pielgrzymce Służby Liturgicznej na Mszę św. Krzyżma świętego w Wielki Czwartek oraz w styczniowym opłatku u Księdza Arcybiskupa.

Nadzwyczajni szafarze Komunii św. (o ile to możliwe) włączają się w coroczne Święto Miłosierdzia w Łagiewnikach (II Niedziela Wielkanocna) i Archidiecezjalną Pielgrzymkę Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej (wrzesień), jak również tam, gdzie są potrzebni z posługą.

Szkoła Ceremoniarza Parafialnego

Kurs Ceremoniarza Parafialnego w naszej diecezji ma na celu przygotowanie ministrantów Słowa Bożego (lektorów) do następujących zadań:

 • pomoc w kierowaniu asystami liturgicznymi w parafii podczas Mszy św. w niedzielę, podczas uroczystości i innych nabożeństw;
 • pomoc w sprawowaniu opieki nad małymi grupami kandydatów, ministrantów i lektorów (szczególnie w parafiach, gdzie posługuje jeden ksiądz);
 • prowadzenie spotkań teoretycznych oraz praktycznych ćwiczeń z liturgii w grupach służby liturgicznej;
 • czuwanie nad przebiegiem służby Bożej w ciągu całego tygodnia;
 • dbanie o dyscyplinę, porządek i ciszę w zakrystii;
 • pełnienie posługi animatora w czasie rekolekcji parafialnych i ministranckich;
 • pomoc w asystach w czasie uroczystości diecezjalnych;

Informacje

 1. Kurs Ceremoniarza Parafialnego przeznaczony jest dla ministrantów słowa Bożego (lektorów) przejawiających pewien stopień dojrzałości (I klasa ponadpodstawowa) i zainteresowania liturgicznego.
 2. Kurs trwa 1 rok.
 3. Błogosławieństwo Ceremoniarzy Parafialnych odbywa się podczas uroczystej Mszy św. w Katedrze św. Stanisława BM i św. Wacława na Wawelu.
 4. Aby uzyskać dyplom ukończenia Kursu należy spełnić następujące warunki:
 • obecność na wszystkich zajęciach (stacjonarnych – 10 zjazdów w formie wykładów i ćwiczeń wyjazdowych – tygodniowe warsztaty);
 • uzyskanie pozytywnych ocen z przedmiotów wykładanych na KCP;

Ceremoniarze Parafialni posługują nie tylko w swoich rodzinnych parafiach, ale również przy rozmaitych uroczystościach diecezjalnych.

Odpowiedzialny: Archidiecezjalny Duszpasterz Służby Liturgicznej

ks. Ryszard Kilanowicz
ul. Franciszkańska 3
31-000 Kraków
e-mail: ddsl@diecezja.pl
tel: 880 708 839


Spotkania formacyjne kapłanów

Zapraszamy chętnych kapłanów (diecezjalnych i zakonnych, moderatorów oazowych, członków Unii Kapłanów Chrystusa Sługi) do udziału w spotkaniach formacyjnych organizowanych przy Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Totus Tuus 32 (budynek Caritas).

 

 

Odpowiedzialny: Ks. Ryszard Gacek, e-mail: rgacek@poczta.fm

tel. 501196569


En Christo

En Christo to wspólnota, która nieustannie dąży do podejmowania wezwań rozpoznawanych jako najistotniejsze w odkrywaniu Bożego prowadzenia w Kościele.

Jako jej członkowie pragniemy inspirować wszystkich, którzy chcieliby zaangażować się w proces odnowy Kościoła jak i ukazywać możliwość konkretnych działań zmierzających do odczytania szerszej refleksji w języku konkretnej praktyki postępowania.

Obecnie realizujemy swoją misję poprzez weekendy i tygodnie formacyjne w ośrodku w Lanckoronie oraz udział w pracach Sekretariatu ds. Nowej Ewangelizacji.

Niedzielne świętowanie z En Christo to Dziękczynienie, Głoszenie i Uwielbienie w Sanktuarium św. Jana Pawła II w każdą trzecią niedzielę miesiąca o godz. 14.15.

Serdecznie zapraszamy!

Odpowiedzialny: Marek Pawelko 512-242-642


Grupa modlitwy kontemplacyjnej przyjaciele miłości miłosiernej

Wspólnota zaprasza na swoje spotkania wszystkich, którzy czują się wezwani do modlitwy trwania w milczeniu w obecności Boga, do wspólnego rozważania Ewangelii i pragną uczyć się modlitwy kontemplacyjnej na drodze Lectio Divina, praktyki modlitewnej o wielowiekowej tradycji.

Szczegóły dotyczące formy spotkania przedstawione są tutaj: Grupy modlitwy kontemplacyjnej – zasady ogólne

Gromadzimy się w każdy piątek miesiąca o godz. 19.00, w Białej Sali (po prawej stronie od Wieży Fatimskiej).

Animatorem grupy jest p. Iwona Mus, e-mail: mus.iwona@gmail.com


Ars Vocandi

Grupa uwielbieniowa to działający przy naszym Sanktuarium zespół muzyczny, w który zaangażowanych jest kilkanaście osób. Spotykają się one na próbach, podczas których muzycy przygotowują się do przeprowadzenia „Wieczoru Chwały”.

„Wieczory Chwały” w Sanktuarium św. Jana Pawła II to spotkania modlitewno-muzyczne organizowane trzy razy do roku (w Adwencie, Wielkim Poście i Okresie Wielkanocnym). Są one przygotowaniem duchowym do ważnych celebracji liturgicznych obchodzonych w Kościele, do których zaliczamy: Wielkanoc, Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej oraz Boże Narodzenie.

Próby zespołu ustalane są każdorazowo na około 2 miesiące przed wydarzeniem, organizowane są w mniejszych grupach lub z udziałem całego zespołu.

Spotkania z duszpasterzem, ks. Sebastianem Kowalczykiem odbywają się w ramach prób całego zespołu. Są to zwykle 2 – 3 spotkania przed każdym wydarzeniem.

Ponadto, na miesiąc przed wydarzeniem odprawiana jest Msza św. w intencji muzyków.

Opiekę nad grupą sprawuje organistka Sanktuarium, p. Sylwia Kościuszko.


Grupa modlitwy o trzeźwość

W każdą pierwszą sobotę miesiąca z inicjatywy Krucjaty Wyzwolenia Człowieka na Mszy św. o godz. 17.00 modlimy się za członków i kandydatów KWC i o łaskę uwolnienia dla ludzi zniewolonych nałogami. Po Mszy św. za przykładem św. Jana Pawła II wspomniane intencje przedstawiamy Bogu za wstawiennictwem Matki Bożej, w modlitwie różańcowej.

Przed Mszą św. w zakrystii można złożyć deklarację Krucjaty.

Krucjata Wyzwolenia Człowieka to owoc życia sł. Bożego Księdza Franciszka Blachnickiego. Skupia ona ludzi, którzy podejmują abstynencję od alkoholu w intencji ludzi zniewolonych nałogami.

KWC jest ruchem jednoczącym ludzi, którzy w duchu Ewangelii podejmują służbę mającą na celu ratowanie godności człowieka zniewolonego przez alkoholizm, narkomanię, nikotynizm lub inne uzależnienia. Wierząc, że tylko Jezus ma moc wyzwolić człowieka, członkowie Krucjaty działają posługując się nadprzyrodzonymi środkami takimi jak post, modlitwa i ewangelizacja, czyli głoszenie z wiarą i mocą Jezusa Chrystusa, który daje prawdziwą wolność.

Podstawową formą działania Krucjaty jest modlitwa oraz podjęcie postu jakim jest abstynencja czyli całkowita rezygnacja z używania napojów alkoholowych, w tym również piwa. Drogę taką wskazał Jezus apostołom, gdy doświadczali niemocy w walce ze złem mówiąc: „Ten zaś rodzaj złych duchów wyrzuca się modlitwą i postem” (Mt 17,21).

Abstynencja przyjmowana jest przez członków Krucjaty jako:

 • czyn osobistej wolności polegający na ofierze z siebie samego na wzór Jezusa, który oddał za nas życie;
 • zadośćuczynienie za grzechy pijaństwa;
 • wyraz miłości do ludzi uzależnionych, dla których jedynym ratunkiem jest nieużywanie napojów alkoholowych;
 • skuteczny środek przemiany obyczajów;
 • sposób pracy nad sobą;
 • pewny środek profilaktyczny i wychowawczy;
 • znak miłości do Ojczyzny;

KWC została powołana przez sł. Bożego ks. Franciszka Blachnickiego i Ruch „Światło – Życie” w odpowiedzi na apel św. Jana Pawła II skierowany do Polaków u progu pontyfikatu: Proszę, abyście sprzeciwiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa; co czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu, co może umniejszać jego wkład do wspólnego skarbca ludzkości, narodów chrześcijańskich, Chrystusowego Kościoła.

Krucjata została uroczyście ogłoszona w obecności Ojca Świętego i przez niego pobłogosławiona, podczas pierwszej pielgrzymki do Polski 8 czerwca 1979 roku w Nowym Targu.

Włączenie się do KWC dokonuje się przez decyzję niepicia alkoholu oraz złożenie deklaracji abstynenckiej, którą można wydrukować ze strony Krucjaty: http://www.kwc.oaza.pl/jak-zostac-czlonkiem-kwc

Deklaracja zawiera również postanowienie nieczęstowania i niewydawania pieniędzy na alkohol. Deklaracja nie dotyczy lekarstw i słodyczy.

W Krucjacie przyjmuje się dwa rodzaje deklaracji:

 • kandydacka na okres jednego roku;
 • członkowska na czas przynależenia do KWC;

Zobowiązanie można również złożyć na całe życie.

Wypełnioną deklarację należy przesłać do centrali Krucjaty w Krościenku (adres na deklaracji), do tzw. Stanicy lokalnej lub złożyć na nabożeństwie organizowanym przez diakonię Krucjaty.

Szczegółowe informacje o Krucjacie znajdują się na stronie internetowej www.kwc.oaza.pl

 

Kontakt do Duszpasterstwa Trzeźwości Archidiecezji Krakowskiej:

Ks. Mirosław Żak
ul. Franciszkańska 3, Kraków

+48 628 82 06; 429 47 49 w. 206
mzak@diecezja.krakow.pl


Droga Neokatechumenalna

Droga Neokatechumenalna została zapoczątkowana przed ponad 50 laty wśród ubogich mieszkańców madryckich slumsów – Palomeras Altas. Naturę Drogi określił Ojciec św. Jan Paweł II uznając ją już w 1990 roku za itinerarium formacji katolickiej ważnej dla społeczeństwa i czasów dzisiejszych. Chodzi tu zwłaszcza o pomoc w dogłębnym przeżywaniu podstawowego sakramentu – chrztu św. Jest to niezbędne nie tylko przed samym chrztem, ale także po jego przyjęciu. Przeżywanie Drogi Neokatechumenalnej odbywa się w małych wspólnotach, które gromadzą się na celebrowaniu Słowa Bożego i liturgii Eucharystii. W różnych parafiach Krakowa istnieje aktualnie ponad 50 takich wspólnot.

Pierwsza wspólnota neokatechumenalna w Centrum Jana Pawła II zaczęła się gromadzić w październiku 2011 roku. Głoszone co roku kerygmatyczne katechezy pomogły narodzić się kolejnym czterem wspólnotom. Każda z nich przeżywa powoli kolejne etapy wtajemniczenia chrześcijańskiego. To doświadczenie oferowane jest każdej osobie, a szczególnie tym, którzy z różnych powodów oddalili się od Kościoła albo nigdy w nim nie byli.

Wspólnoty neokatechumenalne powoli stają się trwałym elementem duszpasterstwa Centrum Jana Pawła II. Przede wszystkim poprzez swoje istnienie unaoczniają podstawowe znaki przywołujące do wiary: Miłość i Jedność. Systematyczne zaangażowanie w głoszenie katechez otwierających Drogę dla następnych wspólnot ukazuje z kolei włączenie w podstawową misję Kościoła jaką jest ewangelizacja. Dodatkowo realizuje się to w okresie Pięćdziesiątnicy, poprzez głoszenie Dobrej Nowiny w kolejne niedziele na placu przed świątynią. Natomiast w trzecie niedziele miesiąca bracia ze wspólnot dzielą się swoim doświadczeniem Biblii przygotowując wprowadzenie do liturgii Słowa podczas Mszy św. sprawowanych w Centrum.

Opiekunem duchowym jest:

Zainteresowanych prosimy o kontakt z  Andrzejem Porębskim…


Domowy Kościół

Domowy Kościół jest wspólnotą małżeństw sakramentalnych, które chcą trwać przy Bogu, rozwijać się duchowo i w małżeństwie dążyć do świętości, a jednocześnie nawiązywać znajomości i przyjaźnie z innymi rodzinami katolickimi. Naszym wzorem jest Święta Rodzina z Nazaretu.

Wspólnota Domowego Kościoła stanowi gałąź rodzinną Ruchu Światło – Życie, powołanego do istnienia pod koniec lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku przez sł. B. ks. Franciszka Blachnickiego. Pracując nad materiałami formacyjnymi dla małżeństw, ks. Blachnicki pragnął, aby „każda rodzina chrześcijańska stanowiła kościół w miniaturze – eklezjolę”.

Duchowość małżeńska proponowana w ramach Domowego Kościoła jest realizowana poprzez przyjęcie elementów formacyjnych, nazywanych zobowiązaniami. Są to przejęte z Ruchu Équipes Notre-Dame: modlitwa osobista, regularne spotkanie ze Słowem Bożym, modlitwa małżeńska i rodzinna, comiesięczny dialog małżeński i wynikająca z niego reguła życia (systematyczna praca nad sobą) oraz uczestnictwo w rekolekcjach formacyjnych. Nie są one celem samym w sobie, ale środkiem do celu. Ich realizowanie odbywa się przez wspólny wysiłek małżonków, podejmujących i wypełniających poszczególne zobowiązania oraz poprzez wzajemną pomoc małżeństw w kręgu w dążeniu do Chrystusa.

Wielkim przyjacielem Ruchu był biskup krakowski Karol Wojtyła, który chętnie wspierał działania ks. Franciszka, który już jako papież Jan Paweł II mówił do rodzin:

A zatem, drogie rodziny chrześcijańskie, przyjmujcie z ufnością łaskę jubileuszową (…), biorąc przykład z rodziny z Nazaretu: choć była ona powołana do misji jedynej w swoim rodzaju, szła tą samą co wy drogą, pośród radości i cierpień, modlitwy i pracy, nadziei i dręczących niepokojów, zawsze głęboko wierna woli Bożej. Niech wasze rodziny stają się coraz bardziej prawdziwymi „kościołami domowymi”, które każdego dnia zanoszą do Boga modlitwę uwielbienia i promieniują na całe społeczeństwo dobroczynną i odradzającą miłością.

 (Homilia wygłoszona podczas Mszy św.

z okazji Jubileuszu Rodzin, Rzym, 15 października 2000).

Włączamy się do Ruchu, aby wzajemnie sobie pomagać tam, gdzie „równi usługują równym” i nieustannie uczymy się jak budować prawdziwą jedność w małżeństwie oraz jak wychować dzieci w wierze chrześcijańskiej.

Spotykamy się raz w miesiącu w małych grupach (liczących 4 – 7 małżeństw) z księdzem moderatorem. Przez wspólną modlitwę, dzielenie się swoją wiarą i doświadczeniami, wspomagamy się wzajemnie w kształtowaniu naszych rodzin.

Obecnie przy Sanktuarium formują się 4 kręgi Domowego Kościoła. Ich Duszpasterzami są ks. Kustosz Tomasz Szopa, ks. Sebastian Kowalczyk, ks. Artur Czepiel.


JP2 Project

Od kwietnia 2018 r. Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” w Krakowie stale współpracuje z amerykańską fundacją John Paul II Projec z siedzibą w Brighton Michigan, USA. Misją projektu jest pomoc młodym ludziom w budowaniu cywilizacji miłości i prawdy poprzez programy nauczania, które pozwalają żyć przykładem Świętego Papieża. Cykl studiów jest wynikiem współpracy nawiązanej z Archidiecezją Krakowską, której celem jest utworzenie unikalnych katolickich programów studiów zagranicznych w Krakowie dla młodych Amerykanów. Organizatorzy oferują studentom kompletny pakiet edukacyjny od zakwaterowania w akademiku w Centrum Jana Pawła II wraz z wyżywieniem, po ubezpieczenie, książki, wycieczki edukacyjne, pielgrzymki, przedsięwzięcia charytatywne oraz zajęcia rekreacyjne. Oprócz partnerstwa z Centrum Jana Pawła II w Krakowie, John Paul II Project, organizuje logistykę i działania oraz seminaria edukacyjne we współpracy z Papieskim Uniwersytetem Jana Pawła II.

 

Na czele projektu stoi małżeństwo Joseph i Corinne MacDonald

 

https://jp2project.org/