Centrum formacji służby liturgicznej Archidiecezji Krakowskiej

Kurs Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej

Zgodnie z dekretem obowiązującym w naszej Archidiecezji wiek mężczyzn, których księża proboszczowie mogą przedstawić do przygotowania dla podjęcia tej posługi został określony na 25 do 65 lat.

Kandydaci

Kościół stawia nadzwyczajnym szafarzom Komunii św. wysokie wymagania. Winni oni wyróżniać się dojrzałością wiary, zdrową pobożnością eucharystyczną i intensywnym życiem sakramentalnym, wzorowym życiem moralnym i solidnością w życiu małżeńskim, rodzinnym, zawodowym i sąsiedzkim oraz odpowiednimi kwalifikacjami intelektualnymi, sprawnością psychiczną i fizyczną, aktywnym uczestnictwem w życiu parafialnym, poważaniem u wiernych, a także innymi pozytywnymi cechami charakteru, takimi jak otwarta i służebna postawa wobec drugich, serdeczność i łatwość nawiązywania kontaktu z chorymi i ludźmi w podeszłym wieku. By uniknąć podejrzenia o niską motywację, nadzwyczajni szafarze Komunii św. nie mogą być jednocześnie politykami, biznesmenami ani tzw. działaczami społecznymi o wątpliwej moralności.

Kurs obejmuje siedem zjazdów formacyjno – dydaktycznych i trzydniowe rekolekcje.

Formacja

Przedłużenie misji na kolejny rok dla posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. w Archidiecezji Krakowskiej będzie odbywało się na podstawie przedłożonej opinii ks. proboszcza i udziału w rekolekcjach.

Formacja stała odbywa się przede wszystkim w parafii, w której nadzwyczajny szafarz Komunii św. spełnia swą posługę. Poza tym jest obowiązany raz w roku uczestniczyć w rekolekcjach prowadzonych specjalnie dla nich, uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych nadzwyczajnych szafarzy w rejonie (jesienią i na wiosnę), uczestniczyć w diecezji w Pielgrzymce do grobu patrona nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. Archidiecezji Krakowskiej św. Stanisława Kazimierczyka 5 maja (w liturgiczne wspomnienie), w procesji św. Stanisława z Katedry na Wawelu na Skałkę, Pielgrzymce Służby Liturgicznej na Mszę św. Krzyżma świętego w Wielki Czwartek oraz w styczniowym opłatku u Księdza Arcybiskupa.

Nadzwyczajni szafarze Komunii św. (o ile to możliwe) włączają się w coroczne Święto Miłosierdzia w Łagiewnikach (II Niedziela Wielkanocna) i Archidiecezjalną Pielgrzymkę Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej (wrzesień), jak również tam, gdzie są potrzebni z posługą.

Szkoła Ceremoniarza Parafialnego

Kurs Ceremoniarza Parafialnego w naszej diecezji ma na celu przygotowanie ministrantów Słowa Bożego (lektorów) do następujących zadań:

 • pomoc w kierowaniu asystami liturgicznymi w parafii podczas Mszy św. w niedzielę, podczas uroczystości i innych nabożeństw;
 • pomoc w sprawowaniu opieki nad małymi grupami kandydatów, ministrantów i lektorów (szczególnie w parafiach, gdzie posługuje jeden ksiądz);
 • prowadzenie spotkań teoretycznych oraz praktycznych ćwiczeń z liturgii w grupach służby liturgicznej;
 • czuwanie nad przebiegiem służby Bożej w ciągu całego tygodnia;
 • dbanie o dyscyplinę, porządek i ciszę w zakrystii;
 • pełnienie posługi animatora w czasie rekolekcji parafialnych i ministranckich;
 • pomoc w asystach w czasie uroczystości diecezjalnych;

Informacje

 1. Kurs Ceremoniarza Parafialnego przeznaczony jest dla ministrantów słowa Bożego (lektorów) przejawiających pewien stopień dojrzałości (I klasa ponadpodstawowa) i zainteresowania liturgicznego.
 2. Kurs trwa 1 rok.
 3. Błogosławieństwo Ceremoniarzy Parafialnych odbywa się podczas uroczystej Mszy św. w Katedrze św. Stanisława BM i św. Wacława na Wawelu.
 4. Aby uzyskać dyplom ukończenia Kursu należy spełnić następujące warunki:
 • obecność na wszystkich zajęciach (stacjonarnych – 10 zjazdów w formie wykładów i ćwiczeń wyjazdowych – tygodniowe warsztaty);
 • uzyskanie pozytywnych ocen z przedmiotów wykładanych na KCP;

Ceremoniarze Parafialni posługują nie tylko w swoich rodzinnych parafiach, ale również przy rozmaitych uroczystościach diecezjalnych.

Odpowiedzialny: Archidiecezjalny Duszpasterz Służby Liturgicznej

ks. Ryszard Kilanowicz
ul. Franciszkańska 3
31-000 Kraków
e-mail: ddsl@diecezja.pl
tel: 880 708 839


Spotkania formacyjne kapłanów

Zapraszamy chętnych kapłanów (diecezjalnych i zakonnych, moderatorów oazowych, członków Unii Kapłanów Chrystusa Sługi) do udziału w spotkaniach formacyjnych organizowanych przy Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Totus Tuus 32 (budynek Caritas).

Terminy spotkań:

 

 

Odpowiedzialny: Ks. Ryszard Gacek, e-mail: rgacek@poczta.fm

tel. 501196569


En Christo

En Christo to wspólnota, która nieustannie dąży do podejmowania wezwań rozpoznawanych jako najistotniejsze w odkrywaniu Bożego prowadzenia w Kościele.

Jako jej członkowie pragniemy inspirować wszystkich, którzy chcieliby zaangażować się w proces odnowy Kościoła jak i ukazywać możliwość konkretnych działań zmierzających do odczytania szerszej refleksji w języku konkretnej praktyki postępowania.

Obecnie realizujemy swoją misję poprzez weekendy i tygodnie formacyjne w ośrodku w Lanckoronie oraz udział w pracach Sekretariatu ds. Nowej Ewangelizacji.

Niedzielne świętowanie z En Christo to Dziękczynienie, Głoszenie i Uwielbienie w Sanktuarium św. Jana Pawła II w każdą trzecią niedzielę miesiąca o godz. 14.15.

Serdecznie zapraszamy!

Odpowiedzialny: Marek Pawelko 512-242-642


Spacer miłosierdzia

Spacer miłosierdzia, spacer uzdrowienia, spacer Bożego pokoju…

To czas, w którym możesz porozmawiać w ciszy z Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie.

To czas, w którym możesz skorzystać z Sakramentu Pokuty i Pojednania.

To czas, w którym możesz porozmawiać z kapłanem.

To czas, w którym możesz pomodlić się wspólnie z kapłanem przy relikwiach św. Jana Pawła II.

To czas, w którym możesz odkrywać wraz z kapłanem stacje Drogi Krzyżowej swojego życia.

To czas, w którym możesz poszukać śladów Jezusa wokół domu św. Jana Pawła II, w Krakowie, ul. Totus Tuus 32

Warto znaleźć czas na Spacer Miłosierdzia w Sanktuarium św. Jana Pawła II w każdą środę.

Rozpoczynamy w kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa – Dolny Kościół, od godz. 18.00 (adoracja Najświętszego Sakramentu).

Kapłan obecny podczas adoracji pomoże Ci w razie potrzeby.

 

Zapraszam serdecznie,

Ryszard Gacek
rgacek@poczta.fm


Grupa modlitwy kontemplacyjnej przyjaciele miłości miłosiernej

Wspólnota zaprasza na swoje spotkania wszystkich, którzy czują się wezwani do modlitwy trwania w milczeniu w obecności Boga, do wspólnego rozważania Ewangelii i pragną uczyć się modlitwy kontemplacyjnej na drodze Lectio Divina, praktyki modlitewnej o wielowiekowej tradycji.

Szczegóły dotyczące formy spotkania przedstawione są tutaj: Grupy modlitwy kontemplacyjnej – zasady ogólne

Gromadzimy się w każdy pierwszy piątek miesiąca o godz. 19.00, w salce w budynku Caritas (na prawo od głównego wejścia kościoła).

Animatorem grupy jest p. Iwona Mus, e-mail: mus.iwona@gmail.com

Opiekunem duchowym wspólnoty jest ks. Ryszard Gacek, e-mail: rgacek@poczta.fm


Wspólnota dorosłych ruchu światło - życie

Wspólnota Dorosłych Ruchu Światło – Życie działa przy Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie od września 2019 roku.

Grupa ta otwarta jest zarówno na osoby mające za sobą okres formacji oazowej, jak i na te, które nie miały z nią nigdy do czynienia. Na spotkania zaproszone są osoby w wieku postakademickim. Spotykamy się w drugą i czwartą środę miesiąca o godzinie 18:00 w sali budynku Caritas. Po spotkaniu o 19.30 uczestniczymy wspólnie w Eucharystii w Dolnym Kościele.

W naszej wspólnocie, pragniemy podążać za przykładem założyciela Ruchu Światło – Życie, sł. Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, wprowadzając w życie jego słowa:

Poprzez różne etapy poznania Chrystusa, spotkania z Nim,

z Jego Słowem, musi wzrastać nasza miłość.

Pragniemy, by miłość do Boga i bliźniego w nas wzrastała!

A do tego potrzebna jest nam wspólnota…

 

Animatorem naszej grupy jest p. Wojciech Urban, e-mail: ………….

Opiekunem duchowym jest ks. Ryszard Gacek, e-mail: rgacek@poczta.fm


Dorośli lektorzy

Wspólnota osób dorosłych, które posługują w czasie Mszy św. w naszym Sanktuarium posługuje w czasie liturgii Eucharystii poprzez:

 • czytanie lektur mszalnych;
 • czytanie modlitwy wiernych;
 • śpiew psalmu responsoryjnego;

 

Jeśli pragniesz dołączyć do tej grupy, skontaktuj się z ks. Ryszardem Gackiem,

e-mail: rgacek@poczta.fm

tel. 501196569

Serdecznie zapraszamy!


Ars Vocandi

Grupa uwielbieniowa to działający przy naszym Sanktuarium zespół muzyczny, w który zaangażowanych jest kilkanaście osób. Spotykają się one na próbach, podczas których muzycy przygotowują się do przeprowadzenia „Wieczoru Chwały”.

„Wieczory Chwały” w Sanktuarium św. Jana Pawła II to spotkania modlitewno-muzyczne organizowane trzy razy do roku (w Adwencie, Wielkim Poście i Okresie Wielkanocnym). Są one przygotowaniem duchowym do ważnych celebracji liturgicznych obchodzonych w Kościele, do których zaliczamy: Wielkanoc, Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej oraz Boże Narodzenie.

Próby zespołu ustalane są każdorazowo na około 2 miesiące przed wydarzeniem, organizowane są w mniejszych grupach lub z udziałem całego zespołu.

Spotkania z duszpasterzem, ks. Sebastianem Kowalczykiem odbywają się w ramach prób całego zespołu. Są to zwykle 2 – 3 spotkania przed każdym wydarzeniem.

Ponadto, na miesiąc przed wydarzeniem odprawiana jest Msza św. w intencji muzyków.

Opiekę nad grupą sprawuje organistka Sanktuarium, p. Sylwia Kościuszko.


Grupa modlitwy o trzeźwość

W każdą pierwszą sobotę miesiąca z inicjatywy Krucjaty Wyzwolenia Człowieka na Mszy św. o godz. 17.00 modlimy się za członków i kandydatów KWC i o łaskę uwolnienia dla ludzi zniewolonych nałogami. Po Mszy św. za przykładem św. Jana Pawła II wspomniane intencje przedstawiamy Bogu za wstawiennictwem Matki Bożej, w modlitwie różańcowej.

Przed Mszą św. w zakrystii można złożyć deklarację Krucjaty.

Krucjata Wyzwolenia Człowieka to owoc życia sł. Bożego Księdza Franciszka Blachnickiego. Skupia ona ludzi, którzy podejmują abstynencję od alkoholu w intencji ludzi zniewolonych nałogami.

KWC jest ruchem jednoczącym ludzi, którzy w duchu Ewangelii podejmują służbę mającą na celu ratowanie godności człowieka zniewolonego przez alkoholizm, narkomanię, nikotynizm lub inne uzależnienia. Wierząc, że tylko Jezus ma moc wyzwolić człowieka, członkowie Krucjaty działają posługując się nadprzyrodzonymi środkami takimi jak post, modlitwa i ewangelizacja, czyli głoszenie z wiarą i mocą Jezusa Chrystusa, który daje prawdziwą wolność.

Podstawową formą działania Krucjaty jest modlitwa oraz podjęcie postu jakim jest abstynencja czyli całkowita rezygnacja z używania napojów alkoholowych, w tym również piwa. Drogę taką wskazał Jezus apostołom, gdy doświadczali niemocy w walce ze złem mówiąc: „Ten zaś rodzaj złych duchów wyrzuca się modlitwą i postem” (Mt 17,21).

Abstynencja przyjmowana jest przez członków Krucjaty jako:

 • czyn osobistej wolności polegający na ofierze z siebie samego na wzór Jezusa, który oddał za nas życie;
 • zadośćuczynienie za grzechy pijaństwa;
 • wyraz miłości do ludzi uzależnionych, dla których jedynym ratunkiem jest nieużywanie napojów alkoholowych;
 • skuteczny środek przemiany obyczajów;
 • sposób pracy nad sobą;
 • pewny środek profilaktyczny i wychowawczy;
 • znak miłości do Ojczyzny;

KWC została powołana przez sł. Bożego ks. Franciszka Blachnickiego i Ruch „Światło – Życie” w odpowiedzi na apel św. Jana Pawła II skierowany do Polaków u progu pontyfikatu: Proszę, abyście sprzeciwiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa; co czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu, co może umniejszać jego wkład do wspólnego skarbca ludzkości, narodów chrześcijańskich, Chrystusowego Kościoła.

Krucjata została uroczyście ogłoszona w obecności Ojca Świętego i przez niego pobłogosławiona, podczas pierwszej pielgrzymki do Polski 8 czerwca 1979 roku w Nowym Targu.

Włączenie się do KWC dokonuje się przez decyzję niepicia alkoholu oraz złożenie deklaracji abstynenckiej, którą można wydrukować ze strony Krucjaty: http://www.kwc.oaza.pl/jak-zostac-czlonkiem-kwc

Deklaracja zawiera również postanowienie nieczęstowania i niewydawania pieniędzy na alkohol. Deklaracja nie dotyczy lekarstw i słodyczy.

W Krucjacie przyjmuje się dwa rodzaje deklaracji:

 • kandydacka na okres jednego roku;
 • członkowska na czas przynależenia do KWC;

Zobowiązanie można również złożyć na całe życie.

Wypełnioną deklarację należy przesłać do centrali Krucjaty w Krościenku (adres na deklaracji), do tzw. Stanicy lokalnej lub złożyć na nabożeństwie organizowanym przez diakonię Krucjaty.

Szczegółowe informacje o Krucjacie znajdują się na stronie internetowej www.kwc.oaza.pl

 

Kontakt do Duszpasterstwa Trzeźwości Archidiecezji Krakowskiej:

Ks. Mirosław Żak
ul. Franciszkańska 3, Kraków

+48 628 82 06; 429 47 49 w. 206
mzak@diecezja.krakow.pl