Centrum formacji służby liturgicznej Archidiecezji Krakowskiej

Kurs Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej

Zgodnie z dekretem obowiązującym w naszej Archidiecezji wiek mężczyzn, których księża proboszczowie mogą przedstawić do przygotowania dla podjęcia tej posługi został określony na 25 do 65 lat.

Kandydaci

Kościół stawia nadzwyczajnym szafarzom Komunii św. wysokie wymagania. Winni oni wyróżniać się dojrzałością wiary, zdrową pobożnością eucharystyczną i intensywnym życiem sakramentalnym, wzorowym życiem moralnym i solidnością w życiu małżeńskim, rodzinnym, zawodowym i sąsiedzkim oraz odpowiednimi kwalifikacjami intelektualnymi, sprawnością psychiczną i fizyczną, aktywnym uczestnictwem w życiu parafialnym, poważaniem u wiernych, a także innymi pozytywnymi cechami charakteru, takimi jak otwarta i służebna postawa wobec drugich, serdeczność i łatwość nawiązywania kontaktu z chorymi i ludźmi w podeszłym wieku. By uniknąć podejrzenia o niską motywację, nadzwyczajni szafarze Komunii św. nie mogą być jednocześnie politykami, biznesmenami ani tzw. działaczami społecznymi o wątpliwej moralności.

Kurs obejmuje siedem zjazdów formacyjno – dydaktycznych i trzydniowe rekolekcje.

Formacja

Przedłużenie misji na kolejny rok dla posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. w Archidiecezji Krakowskiej będzie odbywało się na podstawie przedłożonej opinii ks. proboszcza i udziału w rekolekcjach.

Formacja stała odbywa się przede wszystkim w parafii, w której nadzwyczajny szafarz Komunii św. spełnia swą posługę. Poza tym jest zobowiązany raz w roku uczestniczyć w rekolekcjach prowadzonych specjalnie dla nich, uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych nadzwyczajnych szafarzy w rejonie (jesienią i na wiosnę), uczestniczyć w diecezji w Pielgrzymce do grobu patrona nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. Archidiecezji Krakowskiej św. Stanisława Kazimierczyka – 5 maja (w liturgiczne wspomnienie), w procesji św. Stanisława z Katedry na Wawelu na Skałkę, Pielgrzymce Służby Liturgicznej na Mszę św. Krzyżma świętego w Wielki Czwartek oraz w styczniowym opłatku u Księdza Arcybiskupa.

Nadzwyczajni szafarze Komunii św. (o ile to możliwe) włączają się w coroczne Święto Miłosierdzia w Łagiewnikach (II Niedziela Wielkanocna) i Archidiecezjalną Pielgrzymkę Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej (wrzesień), jak również tam, gdzie są potrzebni z posługą.

Szkoła Ceremoniarza Parafialnego

Kurs Ceremoniarza Parafialnego w naszej diecezji ma na celu przygotowanie ministrantów Słowa Bożego (lektorów) do następujących zadań:

 • pomoc w kierowaniu asystami liturgicznymi w parafii podczas Mszy św. w niedzielę, podczas uroczystości i innych nabożeństw;
 • pomoc w sprawowaniu opieki nad małymi grupami kandydatów, ministrantów i lektorów (szczególnie w parafiach, gdzie posługuje jeden ksiądz);
 • prowadzenie spotkań teoretycznych oraz praktycznych ćwiczeń z liturgii w grupach służby liturgicznej;
 • czuwanie nad przebiegiem służby Bożej w ciągu całego tygodnia;
 • dbanie o dyscyplinę, porządek i ciszę w zakrystii;
 • pełnienie posługi animatora w czasie rekolekcji parafialnych i ministranckich;
 • pomoc w asystach w czasie uroczystości diecezjalnych;

Informacje

 1. Kurs Ceremoniarza Parafialnego przeznaczony jest dla ministrantów słowa Bożego (lektorów) przejawiających pewien stopień dojrzałości (I klasa ponadpodstawowa) i zainteresowania liturgicznego.
 2. Kurs trwa 1 rok.
 3. Błogosławieństwo Ceremoniarzy Parafialnych odbywa się podczas uroczystej Mszy św. w Katedrze św. Stanisława BM i św. Wacława na Wawelu.
 4. Aby uzyskać dyplom ukończenia Kursu należy spełnić następujące warunki:
 • obecność na wszystkich zajęciach (stacjonarnych – 10 zjazdów w formie wykładów i ćwiczeń wyjazdowych – tygodniowe warsztaty);
 • uzyskanie pozytywnych ocen z przedmiotów wykładanych na KCP;

Ceremoniarze Parafialni posługują nie tylko w swoich rodzinnych parafiach, ale również przy rozmaitych uroczystościach diecezjalnych.

Odpowiedzialny: Archidiecezjalny Duszpasterz Służby Liturgicznej

ks. Ryszard Kilanowicz
ul. Franciszkańska 3
31-000 Kraków
e-mail: ddsl@diecezja.pl
tel: 880 708 839


Grupa modlitwy kontemplacyjnej Przyjaciele Miłości Miłosiernej

Wspólnota zaprasza na swoje spotkania wszystkich, którzy czują się wezwani do modlitwy trwania w milczeniu w obecności Boga, do wspólnego rozważania Ewangelii i pragną uczyć się modlitwy kontemplacyjnej na drodze Lectio Divina, praktyki modlitewnej o wielowiekowej tradycji.

Spotkanie trwa około godziny i ma charakter modlitewny. Składa się z następujących części:

 • lectio – czytamy fragment lektury duchowej oraz Ewangelię z dnia
 • meditatio – tak zwane „echo słowa”, odczytujemy z Ewangelii słowa które nas poruszyły (bez żadnego dodatkowego komentarza)
 • oratio – modlitwa dziękczynna, uwielbienia i prośby
 • contemplatio – modlitwa w ciszy ok. 20 min. (modlitwa kontemplacyjna).

Grupka powstała w 2011r.

Spotkania są otwarte dla wszystkich którzy poszukują takiej formy modlitwy.

Gromadzimy się w każdy piątek miesiąca o godz. 19.00, w Białej Sali (po prawej stronie od Wieży Fatimskiej).

Animatorem grupki jest p. Sławomir Korban, e-mail: slawomir.korban@interia.pl

Duszpasterz: ks. Bernard Ibarra

 

Więcej: przyjacielemm.pl/ 


Grupa modlitwy o trzeźwość

W każdą pierwszą sobotę miesiąca z inicjatywy Krucjaty Wyzwolenia Człowieka na Mszy św. o godz. 17.00 modlimy się za członków i kandydatów KWC i o łaskę uwolnienia dla ludzi zniewolonych nałogami. Po Mszy św. za przykładem św. Jana Pawła II wspomniane intencje przedstawiamy Bogu za wstawiennictwem Matki Bożej, w modlitwie różańcowej.

Przed Mszą św. w zakrystii można złożyć deklarację Krucjaty.

Krucjata Wyzwolenia Człowieka to owoc życia sł. Bożego Księdza Franciszka Blachnickiego. Skupia ona ludzi, którzy podejmują abstynencję od alkoholu w intencji ludzi zniewolonych nałogami.

KWC jest ruchem jednoczącym ludzi, którzy w duchu Ewangelii podejmują służbę mającą na celu ratowanie godności człowieka zniewolonego przez alkoholizm, narkomanię, nikotynizm lub inne uzależnienia. Wierząc, że tylko Jezus ma moc wyzwolić człowieka, członkowie Krucjaty działają posługując się nadprzyrodzonymi środkami takimi jak post, modlitwa i ewangelizacja, czyli głoszenie z wiarą i mocą Jezusa Chrystusa, który daje prawdziwą wolność.

Podstawową formą działania Krucjaty jest modlitwa oraz podjęcie postu jakim jest abstynencja czyli całkowita rezygnacja z używania napojów alkoholowych, w tym również piwa. Drogę taką wskazał Jezus apostołom, gdy doświadczali niemocy w walce ze złem mówiąc: „Ten zaś rodzaj złych duchów wyrzuca się modlitwą i postem” (Mt 17,21).

Abstynencja przyjmowana jest przez członków Krucjaty jako:

 • czyn osobistej wolności polegający na ofierze z siebie samego na wzór Jezusa, który oddał za nas życie;
 • zadośćuczynienie za grzechy pijaństwa;
 • wyraz miłości do ludzi uzależnionych, dla których jedynym ratunkiem jest nieużywanie napojów alkoholowych;
 • skuteczny środek przemiany obyczajów;
 • sposób pracy nad sobą;
 • pewny środek profilaktyczny i wychowawczy;
 • znak miłości do Ojczyzny;

KWC została powołana przez sł. Bożego ks. Franciszka Blachnickiego i Ruch „Światło – Życie” w odpowiedzi na apel św. Jana Pawła II skierowany do Polaków u progu pontyfikatu: Proszę, abyście sprzeciwiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa; co czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu, co może umniejszać jego wkład do wspólnego skarbca ludzkości, narodów chrześcijańskich, Chrystusowego Kościoła.

Krucjata została uroczyście ogłoszona w obecności Ojca Świętego i przez niego pobłogosławiona, podczas pierwszej pielgrzymki do Polski 8 czerwca 1979 roku w Nowym Targu.

Włączenie się do KWC dokonuje się przez decyzję niepicia alkoholu oraz złożenie deklaracji abstynenckiej, którą można wydrukować ze strony Krucjaty: http://www.kwc.oaza.pl/jak-zostac-czlonkiem-kwc

Deklaracja zawiera również postanowienie nieczęstowania i niewydawania pieniędzy na alkohol. Deklaracja nie dotyczy lekarstw i słodyczy.

W Krucjacie przyjmuje się dwa rodzaje deklaracji:

 • kandydacka na okres jednego roku;
 • członkowska na czas przynależenia do KWC;

Zobowiązanie można również złożyć na całe życie.

Wypełnioną deklarację należy przesłać do centrali Krucjaty w Krościenku (adres na deklaracji), do tzw. Stanicy lokalnej lub złożyć na nabożeństwie organizowanym przez diakonię Krucjaty.

Szczegółowe informacje o Krucjacie znajdują się na stronie internetowej www.kwc.oaza.pl

 

Kontakt do Duszpasterstwa Trzeźwości Archidiecezji Krakowskiej:

Ks. Mirosław Żak
ul. Franciszkańska 3, Kraków

+48 628 82 06; 429 47 49 w. 206
mzak@diecezja.krakow.pl


Droga Neokatechumenalna

Droga Neokatechumenalna została zapoczątkowana przed ponad 50 laty wśród ubogich mieszkańców madryckich slumsów – Palomeras Altas. U początków tej formy inicjacji chrześcijańskiej był Francisco (Kiko) Argüello oraz Carmen Hernandez, w głębokiej jedności z ówczesnym ordynariuszem diecezji madryckiej, arcybiskupem Casimiro Morcillo Gonzalezem. W dniu 4 grudnia 2022 r. rozpoczął się w Madrycie diecezjalny etap procesu beatyfikacyjnego Carmen Hernandez, zmarłej w 2016 roku.

 

Naturę Drogi określił Ojciec św. Jan Paweł II uznając ją za itinerarium formacji katolickiej ważnej dla społeczeństwa i czasów dzisiejszych (zob. List Jana Pawła II do biskupa Paula Josefa Cordesa: Ogni qualvolta; 30 sierpnia 1990 r.). Jak pisze Ojciec św.: Wspólnoty te ukazują w parafiach znak Kościoła misyjnego i „starają się otworzyć drogę do ewangelizacji tych, co prawie porzucili życie chrześcijańskie, ofiarując im itinerarium typu katechumenalnego, które przebiega te wszystkie etapy, jakie w Kościele pierwotnym przechodzili katechumeni, zanim otrzymali sakrament Chrztu; przybliża ich ponownie do Kościoła i do Chrystusa” (…). To właśnie głoszenie Ewangelii, dawanie świadectwa w małych wspólnotach i sprawowanie Eucharystii w grupach są środkami, które pozwalają członkom (wspólnot) oddać się posłudze odnowy Kościoła. W maju 2008 r. Stolica Apostolska definitywnie zatwierdziła Statut Drogi Neokatechumenalnej.

 

W różnych parafiach Krakowa istnieje aktualnie ponad 50 wspólnot neokatechumenalnych.

Pierwsza wspólnota neokatechumenalna w Centrum św. Jana Pawła II zaczęła się gromadzić w październiku 2011 roku. Głoszone co roku kerygmatyczne katechezy doprowadziły z czasem do zawiązania się kolejnych czterech wspólnot. Każda z nich przeżywa powoli kolejne etapy wtajemniczenia chrześcijańskiego. To doświadczenie oferowane jest każdej osobie, a szczególnie tym, którzy z różnych powodów oddalili się od Kościoła albo nigdy w nim nie byli.

Wspólnoty neokatechumenalne są trwałym elementem duszpasterstwa Centrum św. Jana Pawła II. Przede wszystkim poprzez swoje istnienie unaoczniają podstawowe znaki przywołujące do wiary: miłość i jedność. Systematyczne zaangażowanie w głoszenie katechez otwierających Drogę dla kolejnych wspólnot ukazuje z kolei włączenie w podstawową misję Kościoła jaką jest ewangelizacja. Dodatkowo realizuje się to w okresie Pięćdziesiątnicy – poprzez głoszenie Dobrej Nowiny w niedziele wielkanocne na krakowskich placach. Ponadto niektóre małżeństwa ze wspólnot istniejących przy Centrum św. Jana Pawła II oddają się posłudze w tzw. Postcresima, czyli duszpasterstwie młodzieży poprzedzającym sakrament bierzmowania oraz następującym po jego otrzymaniu.

 

Zainteresowanych Drogą Neokatechumenalną w Sanktuarium św. Jana Pawła II prosimy o kontakt z Andrzejem
e-mail: andrzej.marcin.jan@gmail.com lub tel. 603 406 402.


Domowy Kościół

Domowy Kościół jest wspólnotą małżeństw sakramentalnych, które chcą trwać przy Bogu, rozwijać się duchowo i w małżeństwie dążyć do świętości, a jednocześnie nawiązywać znajomości i przyjaźnie z innymi rodzinami katolickimi. Naszym wzorem jest Święta Rodzina z Nazaretu.

Wspólnota Domowego Kościoła stanowi gałąź rodzinną Ruchu Światło – Życie, powołanego do istnienia pod koniec lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku przez sł. B. ks. Franciszka Blachnickiego. Pracując nad materiałami formacyjnymi dla małżeństw, ks. Blachnicki pragnął, aby „każda rodzina chrześcijańska stanowiła kościół w miniaturze – eklezjolę”.

Duchowość małżeńska proponowana w ramach Domowego Kościoła jest realizowana poprzez przyjęcie elementów formacyjnych, nazywanych zobowiązaniami. Są to przejęte z Ruchu Équipes Notre-Dame: modlitwa osobista, regularne spotkanie ze Słowem Bożym, modlitwa małżeńska i rodzinna, comiesięczny dialog małżeński i wynikająca z niego reguła życia (systematyczna praca nad sobą) oraz uczestnictwo w rekolekcjach formacyjnych. Nie są one celem samym w sobie, ale środkiem do celu. Ich realizowanie odbywa się przez wspólny wysiłek małżonków, podejmujących i wypełniających poszczególne zobowiązania oraz poprzez wzajemną pomoc małżeństw w kręgu w dążeniu do Chrystusa.

Wielkim przyjacielem Ruchu był biskup krakowski Karol Wojtyła, który chętnie wspierał działania ks. Franciszka, który już jako papież Jan Paweł II mówił do rodzin:

A zatem, drogie rodziny chrześcijańskie, przyjmujcie z ufnością łaskę jubileuszową (…), biorąc przykład z rodziny z Nazaretu: choć była ona powołana do misji jedynej w swoim rodzaju, szła tą samą co wy drogą, pośród radości i cierpień, modlitwy i pracy, nadziei i dręczących niepokojów, zawsze głęboko wierna woli Bożej. Niech wasze rodziny stają się coraz bardziej prawdziwymi „kościołami domowymi”, które każdego dnia zanoszą do Boga modlitwę uwielbienia i promieniują na całe społeczeństwo dobroczynną i odradzającą miłością.

 (Homilia wygłoszona podczas Mszy św.

z okazji Jubileuszu Rodzin, Rzym, 15 października 2000).

Włączamy się do Ruchu, aby wzajemnie sobie pomagać tam, gdzie „równi usługują równym” i nieustannie uczymy się jak budować prawdziwą jedność w małżeństwie oraz jak wychować dzieci w wierze chrześcijańskiej.

Spotykamy się raz w miesiącu w małych grupach (liczących 4 – 7 małżeństw) z księdzem moderatorem. Przez wspólną modlitwę, dzielenie się swoją wiarą i doświadczeniami, wspomagamy się wzajemnie w kształtowaniu naszych rodzin.

Obecnie przy Sanktuarium formują się 4 kręgi Domowego Kościoła. Ich Duszpasterzami są ks. Kustosz Tomasz Szopa, ks. Sebastian Kowalczyk, ks. Artur Czepiel.

Iwona i Marek Szporowie, Domowy Kościół Rejon VI Śródmieście
tel.: 604291741 (Marek)
tel.: 608155819 (Iwona)


JP2 Project

Od kwietnia 2018 r. Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” w Krakowie stale współpracuje z amerykańską fundacją John Paul II Projec z siedzibą w Brighton Michigan, USA. Misją projektu jest pomoc młodym ludziom w budowaniu cywilizacji miłości i prawdy poprzez programy nauczania, które pozwalają żyć przykładem Świętego Papieża. Cykl studiów jest wynikiem współpracy nawiązanej z Archidiecezją Krakowską, której celem jest utworzenie unikalnych katolickich programów studiów zagranicznych w Krakowie dla młodych Amerykanów. Organizatorzy oferują studentom kompletny pakiet edukacyjny od zakwaterowania w akademiku w Centrum Jana Pawła II wraz z wyżywieniem, po ubezpieczenie, książki, wycieczki edukacyjne, pielgrzymki, przedsięwzięcia charytatywne oraz zajęcia rekreacyjne. Oprócz partnerstwa z Centrum Jana Pawła II w Krakowie, John Paul II Project, organizuje logistykę i działania oraz seminaria edukacyjne we współpracy z Papieskim Uniwersytetem Jana Pawła II.

 

Na czele projektu stoi małżeństwo Joseph i Corinne MacDonald

 

https://jp2project.org/


Zakon Rycerzy św. Jana Pawła Wielkiego

Zakon Rycerzy św. Jana Pawła Wielkiego to męskie stowarzyszenie katolickie dla świeckich, którzy chcą zgłębiać, rozwijać i kontynuować dzieło świętego Papieża Polaka. Bronić dobrego imienia Kościoła i jego duszpasterzy, bronić wartości chrześcijańskich, w tym rodziny i życia od poczęcia do naturalnej śmierci, kultywować tradycje patriotyczne, organizować pomoc dla współbraci oraz pomoc charytatywną.

Zakon powstał w styczniu 2011 roku jako swoiste wotum wdzięczności za wyniesienie do chwały błogosławionych Wielkiego Papieża Jana Pawła II. Ks. kardynał Stanisław Dziwisz w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie nadał Zakonowi tytuł Strażników Relikwii Krwi św. Jana Pawła II.

W tym wyjątkowym miejscu, dnia 3 grudnia 2016 roku, ks. kardynał Stanisław Dziwisz erygował pierwszą w Archidiecezji Krakowskiej Chorągiew Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła Wielkiego. To wielki zaszczyt dla całego Zakonu, a dla Braci tej Chorągwi, wielka odpowiedzialność i zobowiązanie.

Jednym z podstawowych zadań Zakonu jest ciągłe poznawanie nauczania Patrona. W tym celu na każdym zebraniu Chorągwi czytana jest Lektura Patronalna – to tekst wybrany i zatwierdzony przez Radę Kapłańską i przygotowany przez Generalnego Lektora na każdy miesiąc Roku Bratniego.

Zebranie Chorągwi odbywa się każdego 16-go dnia miesiąca w Sanktuarium. Jest poprzedzone Koronką do Bożego Miłosierdzia. W każdym zebraniu uczestniczy opiekun duchowy, ks. Kapelan Chorągwi. Funkcję tę pełni ks. Sebastian Kowalczyk. Po zebraniu Bracia Rycerze uczestniczą w Mszy św. dziękczynnej za pontyfikat św. Papieża. Mszę św. kończy nabożeństwo, modlitwa Getsemani z Janem Pawłem II. Gorąco zapraszamy wiernych na modlitwę za wstawiennictwem Największego z Rodu Polaków.

Prowadzeni Świętością naszego Patrona, uczestniczymy we wszystkich religijnych i religijno-patriotycznych uroczystościach i wydarzeniach w Sanktuarium i w innych świątyniach Archidiecezji. Wspomagamy ubogich i potrzebujących. Podejmujemy Adopcję Serca, Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. Gorliwą modlitwą i czynem wielbimy Pana Boga.

Chcesz zostać RYCERZEM JANA PAWŁA II, to proste… ale jednocześnie wymagające zadanie.

Tę decyzję musisz podjąć świadomie i odpowiedzialnie, bo stawiasz cały honor mężczyzny dla wielkiej sprawy, bo RYCERZ JANA PAWŁA II to mężczyzna: wierny, miłosierny, jednoznaczny, solidarny, braterski i patriota.

Jeżeli chcesz…

Idź za Chrystusem u boku św. Jana Pawła Wielkiego!

VIVAT IESUS! TOTUS TUUS!

Komandor Krakowski ZRJPII
WR Chorągwi św. Jana Pawła II
brat Marcin Kukla od MB Częstochowskiej

kontakt:
krakowrjp2@gmail.com
kom. 601 532 272


Chór i Orkiestra Sanktuarium św. Jana Pawła II

Chór Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie „Nie lękajcie się!” powstał w 2012 roku z inicjatywy ks. kard. Stanisława Dziwisza oraz ówczesnego Kustosza Sanktuarium ks. prał. Jana Kabzińskiego. Misję jego założenia otrzymał ks. Jan Bierowiec, który przez 5 lat sprawował także opiekę duszpasterską nad chórem. Od 2018 roku chórem opiekował się ks. Ryszard Kilanowicz, a od 2021 roku ks. Grzegorz Lenart. Kieruje nim od początku p. Marek Kluza, dyrygent i pedagog, absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie.

Pierwsze spotkanie chóru odbyło się 10 stycznia 2012 roku. Głównym zadaniem zespołu jest udział w niedzielnej liturgii Mszy św. oraz uroczystościach odbywających się w Sanktuarium.

Chór współpracuje z Krakowską Młodą Filharmonią Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie. Efektem tej współpracy są koncertowe wykonania Requiem G. Faure, Glorii A. Vivaldiego, polskich kolęd, oraz pieśni maryjnych. W 2017 roku wraz z Krakowską Młodą Filharmonią oraz Bocheńskim Chórem Kameralnym Salt Singers zespół nagrał płytę z tradycyjnymi pieśniami maryjnymi w opracowaniu Tomasza Chmiela. Do ważniejszych wydarzeń w kalendarium chóru należy udział w Mszy św. sprawowanej w Sanktuarium przez Papieża Franciszka w czasie Światowych Dni Młodzieży.

Praca i zaangażowanie jakie wkładają dyrygent oraz członkowie chóru w doskonalenie wokalnych umiejętności, podnoszenie artystycznego poziomu śpiewanych pieśni i pełnienie posługi w tak szczególnym miejscu jakim jest Sanktuarium św. Jana Pawła II sprawiły, że zespół zyskał charakter wspólnotowy, a wspólna Eucharystia sprawowana w ciągu roku jest ważnym elementem formacji duchowej.

Próby chóru odbywają się w każdy wtorek w godzinach 19.00–21.00 w budynku FIDES przy Centrum „Nie lękajcie się!”. Raz w roku odbywają się wyjazdowe warsztaty, podczas których chórzyści łączą szlifowanie umiejętności wokalnych z rozwojem wspólnotowym.

Od grudnia 2021 roku w Sanktuarium odbywają się także próby orkiestry, złożonej z instrumentów smyczkowych i dętych. Pierwszym wspólnym występem chóru i orkiestry był koncert kolęd wykonany w Sanktuarium 09.01.2022 roku.
W 2023 roku chór i orkiestra uczestniczyły w uroczystościach Jubileuszu 770-lecia Kanonizacji św. Stanisława BM, najpierw na krakowskiej Skałce a zakończonych w Watykanie oraz w Asyżu jako część Archidiecezjalnej Pielgrzymki z tej okazji.

Wszystkich zainteresowanych dołączeniem do chóru i orkiestry prosimy o kontakt z dyrygentem, p. Markiem Kluzą, e-mail: mbkluza@gmail.com


Służba liturgiczna

Służba liturgiczna działająca przy Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie skupia wokół siebie studentów, licealistów i uczniów szkoły podstawowej, których łączy wspólna pasja – służba przy ołtarzu Pana. Przynależność do służby liturgicznej to zaszczyt, ale również i zobowiązanie do życia zgodnego z wyznawanymi prawdami wiary. Posługiwanie w Sanktuarium odbywa się pod szczególnym patronatem św. Jana Pawła II.

Wspólnota liczy około 35 ministrantów, lektorów i ceremoniarzy. Posługiwanie obejmuje Msze św. i nabożeństwa, które są życiem codziennym Sanktuarium, jak również uroczystości i nabożeństwa diecezjalne.

Ponadto wspólnota gromadzi się co dwa tygodnie na spotkaniach formacyjnych, których celem jest pogłębianie wiedzy i relacji z Panem Bogiem.

Spotkania te odbywają się:

 • dla młodszych – zbiórki ministrantów w 2 i 4 środę miesiąca o godz. 18.00;
 • dla starszych – zbiórki lektorów w 2 i 4 środę miesiąca o godz. 19.00;

Służba liturgiczna, dzięki wielkiemu wsparciu Rodziców, organizuje również spotkania budujące relacje międzyludzkie.

Opiekunem Wspólnoty jest ks. Artur Czepiel.

Wszystkich zainteresowanych służbą Panu w Sanktuarium św. Jana Pawła II prosimy o kontakt e-mailowy na adres:


Skauci Europy

Przy papieskim Sanktuarium działają Skauci Europy. Jest to skrócona nazwa „Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego »Zawisza« Federacji Skautingu Europejskiego”. Grupa realizuje oryginalną metodykę skautową generała Baden Powella, ubogaconą o aspekt katolicki, zgodnie z zamysłem Sługi Bożego o. Jakuba Savina SJ, poprzez życie na łonie natury, naukę samodzielności i zaradności.

Grupa „Skauci Europy” jest stowarzyszeniem wiernych na prawie papieskim. Jest to ruch jednoczący młodych z różnych krajów Europy, mający te same oznaczenia, prawo, mundury, teksty podstawowe, pedagogikę. Został on powołany do istnienia przez młodych Niemców, katolików i protestantów, w 1956 roku w Kolonii.

Wszystkie podejmowane w ramach tego ruchu działania zmierzają do jednego celu: pomóc młodemu człowiekowi odkryć Boga w pięknie stworzenia, a tym samym pomóc mu dążyć do realizacji osobistego rozwoju w pięciu dziedzinach: zdrowie i sprawność fizyczna, zmysł praktyczny, kształcenie charakteru, zmysł służby, życie religijne.

Skauci Europy dzielą się na dwa nurty: męski i żeński oraz na trzy gałęzie:

 • Gałąź żółta – „wilczki” (9-12 lat). Dzieci poprzez życie w gromadzie i zabawę uczą się nawiązywać relacje z rówieśnikami oraz przybliżają się do Pana Boga.
 • Gałąź zielona –„harcerki i harcerze” (12-17 lat). To drużyny młodych Skautów, którzy poprzez wspólną grę, przygodę, życie w kilkuosobowych grupach – zastępach uczą się współpracy, ćwiczą zdrowie, charakter, zmysł praktyczny, rozwijają ducha służby.
 • Gałąź czerwona – „przewodniczki i wędrownicy” (powyżej 17 lat). To dorośli, którzy poprzez swoje zaangażowanie służą młodszym siostrom i braciom w ruchu. Kobiety formują się w Ogniskach Przewodniczek, a mężczyźni w Kręgach Wędrowników.

Przy Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie na „Białych Morzach”, skauci oprócz spotkań na zbiórkach formacyjnych (odbywających się zazwyczaj w soboty), w drugą niedzielę miesiąca o godz. 11 na Mszy św. dla szczepu i agapie wraz z rodzicami podejmują posługę liturgiczną przy ważnych uroczystościach oraz pełnią funkcje służebne i porządkowe. Zgodnie ze statutowym zawołaniem „Ad Mariam Europa!” zabiegają, aby za pośrednictwem Maryi Europa zmierzała ku Chrystusowi.

Duszpasterzem i opiekunem przy sanktuarium jest ks. Sebastian Kozyra

Zapraszamy wszystkich chętnych.

Chłopcy:

– Szczep Krakowski Bł. ks. Jerzego Popiełuszki

 • Gromada
 • Drużyna

Dziewczęta:
– Szczep Krakowski św. Matki Teresy z Kalkuty

 • Gromada
 • Drużyna